Kvægbrugets Forsøgscenter


Nyt projekt på DKC: Brug af biomarkører i mælk

 

Et nyt projekt ved Danmarks Kvægforskningscenter, DKC, har til formål at etablere og beskrive eventuelle sammenhænge mellem biomarkører i mælk og koens fysiologiske balance og helbredsmæssige tilstand. Biomarkørerne skal bruges dels til en tidlig indsats, så der ikke udvikles alvorligere eller kroniske ubalancer og sygdomme hos malkekøerne, dels i avlsmæssig sammenhæng for at avle væk fra avlsdyr med anlæg for ubalancer og sygdomme.

 

En gruppe køer ved Danmarks Kvægforskningscenter indgår i øjeblikket i et projekt, som er et led i et større EU projekt "GplusE". GplusE projektet gennemføres i EU-regi med deltagere fra 7 europæiske lande ligesom partnere i USA og Kina er inddraget. Det nye projekt sigter mod at udvikle nye managementstrategier, hvori der indgår hurtige analyser af biomarkører som stofskifteprodukter (f.eks. nedbrydningsprodukter fra blodsukker) og enzymer i mælk, der kan forudsige fysiologiske ubalancer og tidlige faser af sygdomme. Dermed kan landmanden eller dyrlægen få mulighed for at gribe ind med f.eks. justeret fodring eller behandling i så god tid, at tilstanden ikke udvikler sig til en egentlig sygdomstilstand som eksempelvis ketose og acidose.

Tre foderblandinger i forsøget
Der indgår ca. 60 køer i forsøget. For at der er noget at måle på skal en del af køerne nødvendigvis komme i en grad af fysiologisk ubalance. Derfor er der sammensat to foderblandinger som forventes at give tilfælde af ketose henholdsvis acidose. Derudover inkluderes der en standardblanding. Køerne fordeles således på tre behandlinger:

•                    GplusE Standard
•                    GplusE Ketose
•                    GplusE Acidose

Køerne sættes på én af disse blandinger umiddelbart efter kælvning. Da der er størst risiko for, at køer kommer i fysiologisk ubalance i den første periode efter kælvning er forsøgsperioden defineret som de første syv uger efter kælvning.

 

 

 

 

Fosøgsresultater skal også indgå i avlsplaner
Mælkebiomarkørerne skal endvidere indgå i nye avlsplaner med den hensigt at få færre køer, der er meget modtagelige for fysiologisk ubalance og sygdom. Køernes evne til at producere mælk med mindst mulig metanudslip måles også med henblik på kunne inddrage dette i avlsplanerne. 

Resultaterne fra projektet forventes, via de nye managementstrategier og avlsplaner, at kunne forbedre produktiviteten, dyrevelfærden og landmandens økonomi og samtidig reducere miljø− og klimabelastningen fra malkekvægbedriften.


Ny viden og løsninger til både Europa og resten af verden
Der er ikke tidligere i EU-regi gennemført forsøg med det formål at anvende markører i mælk som basis for forbedring af køers sundhed samt reduktion af miljø- og klimabelastning via nye managementredskaber og avlsstrategier. Projektets opbygning med bidrag fra 7 europæiske lande, USA samt Kina skaber således ny viden og løsninger, der direkte kan implementeres og have effekt i ikke blot Europa, men i store dele af verden.

 

Projektet løber i perioden fra 2014 - 2018. Læs mere om projektet "GplusE"

 

 

 

Flere oplysninger


Martin Tang Sørensen, Aarhus Universitet
martint.sorensen@anis.au.dk

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk