Kvægbrugets Forsøgscenter


Effekt af individuel tildeling af kraftfoder

I denne uge starter en nyt stort forsøg op på DKC. Det handler om at undersøge, hvordan køerne reagerer på at få tildelt en individuel tilpasset kraftfoderration i malkerobotten baseret på automatisk registrerede data om den enkelte ko. Målet er at opnå en højere mælkeydelse samt en bedre sundhed og velfærd hos den højtydende malkeko.

 

DKC’s og AU’s personale er i øjeblikket travlt beskæftiget med at gøre klar til et nyt stort forsøg, som starter op i denne uge. Blandt andet fik en række køer i sidste uge sat aktivitetsloggere på det ene bagben, med henblik på at kunne indsamle data om køernes aktivitet.

 

Baggrunden for at lave dette forsøg er, at vi i dag kan registrere en lang række egenskaber hos koen automatisk, som beskriver dens adfærd samt dens ernæringsmæssige og fysiologiske status. Vi ved allerede, at forholdet mellem kraftfodertildeling og grundfodertildeling påvirker både ydelse, foderoptagelse og besøgsfrekvens i robotten. Men vi mangler viden om, hvorvidt en individuel tilpasning af kraftfodertildelingen igennem laktationen (baseret på grundfoderoptagelse og ydelse) kan medvirke til en øget produktion, effektivitet og en bedre dyrevelfærd.   

Derfor er formålet med dette nye projekt at øge vidensgrundlaget for strategier til individuel kraftfodertildeling baseret på automatisk registrerede data.

 

 

En ko får påsat en aktivitetslogger ->

 

 


Forsøgets tre faser
A. Indledningsvis bestemmes korttidseffekter af ændringer i kraftfodertilbud (umiddelbare responser i bl.a. ydelse, mælkens sammensætning, besøgsfrekvens og grundfoderoptag), med henblik på at vælge de mest hensigtsmæssige strategier til de længerevarende forsøg.

B. I de efterfølgende længerevarende forsøg tildeles kraftfoder i malkerobotten baseret på koens ydelse og den reelle grundfoderoptagelse (registreret via Insentec foderkasser). Forskellige tildelingsmetoder for kraftfoder undersøges i kombination med forskellige grundfoderblandinger. De forskellige tildelingsmetoder for kraffoder undersøges i kombination med forskellige grundfoderblandinger. Der forventes at indgå ca. 200 køer i denne del af forsøget.

C. Endelig undersøges virkningen af en individuel kraftfoderstrategi på køernes ydelse, foderoptagelse, vægtændring og huld. Ligeledes undersøges virkningen på køernes adfærd, herunder besøgsfrekvens i robotten, aktivitet, æde- og hvileadfærd. Tidsbudgetter vil blive beregnet på baggrund af æde- og hviletid og disse vil blive relateret til de forskellige strategier. Endelig undersøges virkning på køernes sundhed ved at registrere klinisk sygdom og behandlinger hos køerne.

 

En betydelig ydelsesstigning i vente
Projektets arbejde vil direkte kunne udnyttes i AMS-besætninger (ca. 25% af DK’s mælkeproduktion) og i mange øvrige besætninger, hvor der tildeles tilskudsfoder i automater. Der forventes en betydelig ydelsesstigning (potentielt op til 300 kg pr. ko pr år), en øget fodereffektivitet og bedre velfærd pga. færre køer med ketose, stofskiftelidelser mm. Desuden kan resultaterne bruges til en økonomisk optimering af kraftfodertildelingen.

 

Projektet løber i perioden fra 2014-2017 og er finansieret af Mælkeafgiftsfonden. Du kan følge projektet: ”Individuelle kraftfoderstrategier baseret på automatiske målinger – optimering af produktion og velfærd” her.Flere oplysninger

Martin Riis Weisbjerg, Aarhus Universitet
E-mail: Martin.Weisbjerg@agrsci.dk

 

 

Lene Munksgaard, Aarhus Universitet
E-mail lene.munksgaard@agrsci.dk


 

Køernes grundfoderoptagelse registreres i insentec foderkasserne

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk