Kvægbrugets Forsøgscenter


 

 

Effekt af botanisk sammensætning af kløvergræsensilage

- betydning af kløver- og græstype på foderudnyttelse og mælkeproduktion

Projektets formål

- at undersøge om forskellige kløvergræsensilager af 1.slæt 2013, med væsentligt forskel i botanisk sammensætning af græsser og kløver, har betydning for mælkeproduktionen og biologiske markører for køers fordøjelse og fysiologiske status.

 

Baggrund
Der er i de senere år sket meget omkring forædling af græs og lavet mange markforsøg med græsar-ter og blandinger, men den systematiske dataopsamling stopper generelt ved laboratorieanalyser af de høstede afgrøder. Der mangler viden om de forskellige kløvergræsblandingers effekt på udnyt-telsen af foderet, og på koens biologi.

 

Projektbeskrivelse
I forsøget indgår 16 partier af kløvergræsensilage, som er baseret på 4 frøgræsblandinger: 35, 42, 45, og Barenbrug struktur (blanding 36 lignende).
For hver af disse 4 ensilagetyper er indkøbt partier fra 4 forskellige besætninger. Ensilagerne ud-vælges til at være analytisk sammenlignelige så godt som det er muligt, men primært på grundlag af fordøjelighed af organisk stof, og alle ensilager er 1. slæt 2013.


På KFC indgår et robothold (60 køer). Robotholdet deles i 4 forsøgsgrupper, og hver gruppe tildeles alle 4 ensilagetyper i 4 forskellige forsøgsperiode af 3 ugers varighed. I hver forsøgsperiode udtages prøver af ensilager, råvarer, foderblandinger, foderrest, mælkeprøver, gødningsprøver og urinprøver. Der foretages daglige registreringer af foderoptagelse og mælkemængde.


Udbytte af projektet

Projektet forventes at kunne beskrive sammenhænge mellem botanisk sammensætning og foderop-tagelse, produktionsrespons, koens fordøjelse og markører for fysiologisk status. Der forventes et praksisrelevant svar som kan anvise praktisk anvendelige fodringsstrategier, der sikrer optimal produktion.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektansvarlig

Betina Amdisen Røjen, Videncentret for Landbrug

 

Deltagere

Videncentret for Landbrug og Kvægbrugets Forsøgscenter

 

Periode

2014-2016

 

Finansiering

Promilleafgiftsfonden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultater / relaterede artikler

 

Kløvergræsblandingens betydning for foderoptagelse og mælkeydelse, Ny Kvægforskning, november 2015

 

Samme ydelse med forskellige kløvergræsblandinger, Kvæginfo, oktober 2014

 

Græsblandingen påvirker mælkeydelsen, september 2014

 

Projektomtale, januar 2014

     

 

 

 

 

 

 

 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.soerensen@agrsci.dk