Kvægbrugets Forsøgscenter - nyhedsarkiv


 


Nyhedsarkiv om maskiner og teknologi


 

   
Køling af mælk forringer ostningsevnen

09-09-15

Køling af rå mælk forringer mælkens ostningsegenskaber. Det viser resultater fra en undersøgelse fra Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, udført i samarbejde med Arla Foods. Forringelsen bliver dog delvist opvejet af den efterfølgende varmebehandling på mejeriet.

Læs mere...»

   

Malkerobotter og afgræsning

09-09-15

Det internationale projekt Autograssmilk arbejder på udvikling af mælkeproduktion med malkerobotter og afgræsning. Denne artikel giver et indblik i, hvad der arbejdes med i projektet samt nogle foreløbige resultater og erfaringer. I alt seks lande deltager i projektet heriblandt Danmark.

Læs mere...»

   

 

Forsøgsfaciliteterne ved AU Foulum udvidet med nye plansiloer

17-06-15

Forsøgsfaciliteterne i Foulum og dermed Danmarks Kvægforskningscenter har fået etableret otte nye plansiloer. Siloerne står nu helt færdige og er indrettet så det er muligt at tage ud af flere partier græsensilage på én gang til fodringsforsøg.

Læs mere...»

   

 

Reduceret energiforbrug i kvægstalde

28-04-15

Danmarks Kvægforskning har i perioden 2013 – 2014 gennemført et projekt omkring reducering af energiforbruget i kvægstalde med mælkeproduktion i samarbejde med SEGES Kvæg. Målet var at finde og afprøve udstyr, som er rentabelt og effektivt til at reducere energiforbruget i kvægstalde. I denne artikel kan du læse om de afprøvede tiltag samt effekten heraf.

Læs mere...»

   

 

 

Nyt projekt på DKC: Brug af biomarkører i mælk

26-11-14

Et nyt projekt ved Danmarks Kvægforskningscenter har til formål at etablere og beskrive eventuelle sammenhænge mellem biomarkører i mælk og koens fysiologiske balance og helbredsmæssige tilstand. Biomarkørerne skal bruges dels til en tidlig indsats, så der ikke udvikles alvorligere eller kroniske ubalancer og sygdomme hos malkekøerne, dels i avlsmæssig sammenhæng for at avle væk fra avlsdyr med anlæg for ubalancer og sygdomme.

Læs mere...»

   

Status på projekt "Opkoncentrering af mælk på gårdene"

21-10-14

De foreløbige resultater fra projekt ”Opkoncentrering af mælk på gårdene” viser, at opkoncentreringsprocessen ikke forringer mælkefedtets kvalitet eller påvirker mælkens proteolysegrad nævneværdigt. Nu venter der yderligere forsøg, hvor forholdene under drift hos landmanden skal efterlignes.

Læs mere...»

   

 

 

Forbedret metode til udtagning af mælkeprøver fra malkerobotter

08-10-14

Automatisk udtagning af mælkeprøver fra malkerobotter har i et vist omgang været forbundet med usikkerhed pga. overslæb (”carry over”), hvor mælkeprøven fra en aktuel malkning kan være opblandet med mælk fra malkningen af den forrige ko. Nu har forskere ved AU, sammen med DeLaval, udviklet en principiel ændring i måden mælkeprøverne udtages på, som har nedsat overslæbningseffekten ganske betragteligt.

Læs mere...»

 

 

Simherd - en kommerciel succes i landbruget

29-09-14

Simherd begyndte som en regulær forskningsmodel blandt kvægforskerne på Aarhus Universitet. Men i 2010 blev aktieselskabet Simherd A/S stiftet – og efter fire år er modellen så succesfuld, at en ny aktionær netop har købt hovedparten af aktierne. Computermodellen kan udregne tekniske og økonomiske konsekvenser af en given handling i en kvægbedrift.

Læs mere...»

 

 

Nyt projekt: Individuel tildeling af kraftfoder

05-08-14

I denne uge starter en nyt stort forsøg op på DKC. Det handler om at undersøge, hvordan køerne reagerer på at få tildelt en individuel tilpasset kraftfoderration i malkerobotten baseret på automatisk registrerede data om den enkelte ko. Målet er at opnå en højere mælkeydelse samt en bedre sundhed og velfærd hos den højtydende malkeko.

Læs mere...»

 

Kan måling af drøvtygningstid bruges til foderstyring?

25-06-14

Et netop afsluttet ErhvervsPhD projekt har undersøgt, hvorvidt drøvtygningstid kan bruges til at styre kraftfodertildeling i tidlig laktation. Konklusionen er, at der kan være perspektiver i at bruge drøvtygningstid til at styre kraftfodertildeling med i tidlig laktation. Der er dog behov for yderligere afprøvning i større skala før det kan fastslås med sikkerhed.

Læs mere...»

Test af el-vandvarmere på KFC

25-11-13

Hvor stor en kapacitet har en el-vandvarmer egentlig? Det spørgsmål har projektet ”Teknik på gården” forsøgt at besvare ved at foretage en række afprøvninger bl.a. på KFC, af forskellige fabrikater og størrelser på el-vandvarmere. Baggrunden for testen er det faktum, at det svage punkt i forbindelse med rengøring af mælkeanlæg samt mælkekøletanke er varmtvandsforsyningen.

Læs mere...»

KFC med i test af udstyr til prøvetagning fra silotanke

25-11-13

Udstyr til udtagning af mælkeprøver fra udendørs silotanke er blevet afprøvet på KFC. Det udviklede og afprøvede prøveudtagningsudstyr er fundet velegnet til at udtage repræsentative mælkeprøver fra udendørs silotanke.

Læs mere...»

 

Reduceret energiforbrug i kvægstalde

14-11-13

I et projekt, der handler om energibesparelser, har KFC arbejdet sammen med EnergiMidt for at finde de steder på centret, hvor der kan spares mest energi, og hvor der kan gøres de mest rentable investeringer. Der er sat ind med nye tiltag på to områder nemlig udskiftning af lysstofrør samt varmegenvinding og køling af mælk.

Læs mere...»

Afprøvning af nyt system til positionering af køer

12-11-13

Et nyt system til positionering af køer, er blevet installeret på KFC med henblik på at undersøge, hvordan systemet fungerer i praksis i forhold til at få oplysninger om den enkelte ko. Det drejer sig fx om foderoptagelse, placering i stalden, social adfærd, brunst mm. Målet er at kunne tilbyde et system, som kan give landmanden et bedre overblik over køerne og deres trivsel.

Læs mere...»

Nyt unikt overvågningssystem til køer på vej

17-05-13

Forskere ved Aarhus Universitet er sammen med Lyngsoe Systems i færd med at udvikle et nyt overvågningssystem til køer, der skal resultere i bedre sundhed og dyrevelfærd samt bedre økonomi og mindre belastning af klimaet.

Læs mere...»

Bæredygtig opkoncentreringsteknologi til malkebesætninger

30-04-13

KFC deltager i øjeblikket i et projekt, som skal udvikle nye mælketeknologier til opkoncentrering af mælk på gården. Derved kan man reducere CO2 udledning, køleomkostninger og transportudgifter. Målet er at skabe en mere bæredygtig og klimavenlig mælkeproduktion. KFC skal stå for demonstrationen af konceptet over for landmændene.

Læs mere...»

AMS og afgræsning

05-04-13

Et konsortium af rådgivningsinstitutioner, landmænd og forskningsinstitutioner i Europa netop iværksat et stort forskningsprojekt for at finde den bedste kombination af automatisk malkning og afgræsning. Projektet er døbt AUTOGRASSMILK.

Læs mere...»

Ny metode til måling af frie fedtsyrer i mælken

19-03-13

Det er lykkedes forskere ved Aarhus Universitet at måle niveauet af de enkelte frie fedtsyrer i mælken, som har stor betydning for smagen. Forskerne har udviklet en såkaldt GC-MS-metode, der i sidste ende kan sikre en bedre kvalitet af mælk hos forbrugerne.

Læs mere »

Opkoncentrering af mælk på gårdene

29-01-13

Ved at opkoncentrere mælken på gårdene kan mejerierne spare transportomkostninger og i sidste ende give en bedre mælkepris for producenterne. Et nyt forskningsprojekt ”Ny teknologi til bæredygtig opkoncentrering af mælken på gården”, som forskere ved Aarhus Universitet står bag sammen med blandt andre Arla Foods og Kvægbrugets Forsøgscenter, har modtaget 4,1 millioner kroner fra GUDP under Fødevareministeriet.

Læs mere »

  2012

KFC har god gavn af De Lavals DelproTM software til besætningsstyring

19-12-12

KFC har opgraderet software i malkerobotten til DelproTM beregnet til VMS besætninger. Det har givet en lettelse i hverdagen blandt andet hvad angår udskrivning af dyrelister, idet systemet giver mulighed for at opstille egne kriterier for valgte parametre fx i forhold til hentekøer.

Læs mere »

Den gode ost ligger i generne

18-12-12

Ikke alle køer er lige gode til at producere mælk, der egner sig til osteproduktion. Forskere er tæt på sporet af de specifikke gener, der koder for mælk med god ostningsevne.

Læs mere »

Kan progesteronmålinger forudsige ægløsning?

30-10-12

På Kvægbrugets Forsøgscenter benyttes Herd Navigator® systemet til løbende at måle progesteron-niveauet i mælken hos den enkelte ko. Systemet kan blandt andet detektere, hvornår en ko er i brunst, og det er nu blevet undersøgt, om systemet samtidigt kan forudsige, hvornår koen har ægløsning.

Læs mere »

Rene fødder forebygger sygdom

03-10-12

En automatisk klovvasker, som er udviklet i tæt parløb mellem en privat virksomhed og forskere på Aarhus Universitet, er patenteret og sat i produktion. Nu oprustes indsatsen med henblik på eksport til udlandet.

Læs mere »

Fremtidens mælk skal have bedre kvalitet

25-09-12

Flere tilfælde med termoresistente kim og øget forekomst af flygtige frie fedtsyrer udgør et stigende problem for mælkeproducenter og mejerier. Forskere og virksomheder samarbejder om at sikre en bedre mælkekvalitet i nyt forskningsprojekt.

Læs mere »

Video om forbedring af ko-komforten på KFC

08-08-12

Som et led i projektet "Levende formidling af forskningsresultater" har KFC produceret en video om forbedring af ko-komforten i KFC's kostald, som har bestået i pålægning af gummi på spalterne samt lettet adgang til malkerobotten.

Læs mere »

Nul tolerance overfor digital dermatitis
01-06-12

Siden forbuddet mod at anvende kobbersulfat i fodbade blev indført i 2006 har Kvægbrugets Forsøgscenter fokuseret meget på andre og bedre metoder til at reducere antal tilfælde og sværhedsgrad af Digital Dermatitis, DD. Læs KFC's praktiske erfaringer med en meget aktiv strategi for at holde problemet med DD på et lavt niveau.
Læs mere »

Spaltemåtter af gummi foran malkerobotterne

01-02-12

Kort før jul var der ekstra travlt for personalet på KFC. Spalterne i området omkring malkerobotterne blev hævet, og der blev lagt spaltemåtter af gummi ovenpå. Erfaringen med spaltemåtterne på KFC er rigtigt gode.

Læs mere »

Hvor nøjagtige er brunstalarmer fra Herd Navigator?

01-02-12

Et nyt projekt på KFC skal se nærmere på nøjagtigheden af alarmer fra Herd Navigator relateret til brunst. Derfor undersøges forholdet mellem ovarieaktivitet og progesteronkoncentration i mælk hos cykliske køer samt køer med Herd Navigator alarmer.

Læs mere »

Diagnostik af mastitis med in-line målinger

17-01-12

Et projekt på KFC undersøger mulighederne for præcis diagnostik af mastitis ved hjælp af in-line målinger. Målet er at opnå forbedrede mastitis fænotyper i kvægavlen. Du kan læse mere om projektet og de foreløbige resultater på projektets webside.

Læs mere »

  2011

Automatisk registrering af adfærd hos malkekøer

21-12-11

Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at registrere en række typer af adfærd automatisk som hjælp i den daglige styring i malkekvægsbesætninger og til vurdering af køernes velfærd. Her bringer vi et overblik, som blev præsenteret i efteråret ved et temamøde i Foulum.

Læs mere »

Elektroniske øremærker kan nu bruges som ID
i DeLaval robotter

13-12-11

På Kvægbrugets Forsøgscenter, KFC har man i nogen tid brugt elektroniske øremærker i stedet for de traditionelle transpondere til at identificere den enkelte ko i DeLaval malkerobotterne. De praktiske erfaringer på KFC er gode og samtidig er der penge at spare for landmanden.

Læs mere »

Køling af gyllens overflade kan sænke ammoniakfordampningen

13-12-11

Køling af gyllens overflade er en potentiel mulighed for at sænke ammoniakemissionen fra kvægstalde. Det viser resultater fra en undersøgelse af køling af kvæggylle i en simuleret gyllekanal. Sænkning af gyllens overflade-temperatur reducerede ammoniakfordampningen med 28%.
Læs mere »

Drejebog om landbrugsbyggeri - ny opdateret version 13-12-11

Nu er den færdige version af drejebogen om landbrugsbyggeri "på gaden". KFC har sammen med Videncentret for Landbrug, Kvæg og LandboMidtØst udviklet en drejebog over, hvordan man bedst gennemfører et landbrugsbyggeri af kvægstalde. Drejebogen forventes at have værdi for såvel uerfarne som erfarne bygherrer.

Læs mere »

 

Lovende perspektiver med GPS i stalden

14-11-11

Et 4-årigt projekt ved Videncentret for Landbrug har bl.a. involveret afprøvninger af GPS-udstyr ved KFC. Indendørs GPS er endnu for upræcist til, at det kan anvendes i sygdomsovervågningen af køer, men resultaterne viser, at GPS-teknologien rummer spændende perspektiver for den teknologiske udvikling i kvægbruget.

Læs mere »

Ny rapport -
Sygdomsadfærd og automatisk registering af adfærd hos kvæg
28-10-11

En ny rapport fra Aarhus Universitet sætter fokus på anvendelse af automatisk registrering af kvægets adfærd i forhold til dyrevelfærd og produktion. Rapporten ”Sygdomsadfærd og automatisk registrering af adfærd hos malkekvæg 2011" kan downloades her.

   

Drejebog til landmænd i byggetanker

26-08-2011

En ny drejebog til landmænd, der går i byggetanker, er nu klar til brug. I bogen kan du finde viden og inspiration om selve byggeprocessen og det at gennemføre et byggeri, lige fra den første idé til ibrugtagning af anlægget.

Læs mere »

Kan celletalsmålinger bruges i beregning af avlsværdier?

26-08-2011

Et nyt mastitisprojekt ved Aarhus Universitet skal klarlægge, om det er muligt at bruge celletalsmålinger fra OCC-anlæg (in-line celletalsmåler) i forbindelse med beregninger af avlsværdier for yversundhed.

Læs mere »

Er der tjek på automatisk udtagning af mælkeprøver fra malkerobotter?

26-08-2011

Overførsel af mælkerester fra én mælkeprøve til en anden – kaldet ”overslæbning” - kan være en betydelig fejlkilde i forbindelse med udtagning af prøver fra forskellige køer. Forskere har nu udviklet en effektiv metode til måling af overslæb i malkerobotter og på mælkemålere.

Læs mere »

Få bedre overblik over byggeprocessen

31-03-2011

Et nyt projekt skal hjælpe landmænd til at få styr på byggeriets mange faser. KFC har sammen med Videncentret for Landbrug, Kvæg fået bevilget penge til at udvikle en drejebog over, hvordan man gennemfører et landbrugsbyggeri.
Læs mere »

Hvornår er koen virkelig i brunst?

27-04-2011

Der findes forskellige metoder til at opdage brunst i malkekvægsbesætninger. På KFC har man i en periode haft tre forskellige metoder i brug, hvilket har givet mulighed for at undersøge, hvordan metoderne fungerer i forhold til at finde det rigtige brunsttidspunkt.

Læs mere »

Satellitbaseret positionering af køer

25-03-2011

Videncentret for Landbrug har afprøvet modtager-forholdene for GPS indendørs på Kvægbrugets Forsøgscenter. Afprøvningen har vist gode muligheder for at modtage GPS signaler i kvægstalde – men signalerne er dog endnu ikke præcise nok til at registrere adfærdsafvigelser hos køerne.
Læs mere »

Automatisk klovvask virker!

28-02-2011

Forskningsprojekt dokumenterer, at automatisk klovvask er effektivt mod digital dermatitis. En del af projektet er gennemført på Kvægbrugets Forsøgscenter.

Læs mere »

  2010

Videoklip af majsensilering og høst af kolbemajs

22-12-2010
Årets høst af majs til ensilage samt høst af kolbemajs på Kvægbrugets Forsøgscenter kan nu følges på video. Filmene indeholder bl.a. klip, som viser udtagning af tørstofprøver, forberedelse af siloer og maskinerne i arbejde under opbygning og komprimering af ensilagestakken. Desuden vises høsten af kolbemajs til ensilage samt ballepresseren i arbejde.
Læs mere »

Metode kan udpege halte køer på baggrund af on-line data

22-12-2010

Det er nu lykkedes for forskere fra DJF og DTU at lave en metode til automatisk udpegning af halte køer.
Halthed hos køer i de danske malkekvægsbesætninger er i dag et udbredt problem, som forringer dyrevelfærden og koster landbruget mange penge.
Læs mere »

Herd Navigator på vej ud i verden

22-12-2010

DJF har siden 2001 været involveret i udviklingen af Herd Navigator, et fuldautomatisk system til overvågning af reproduktion, yversundhed, ketose og fodring hos malkekøer. Systemet kører på gårde i Sverige, Tyskland og Holland, og meget snart også i Italien og Finland.
Læs mere »

Måling af metanudskillelsen hos drøvtyggere
15-12-2010
Nogle af KFC's kvier og ungtyre, deltager i øjeblikket i forsøg, hvor man måler på det enkelte dyrs metan-udskillelse i såkaldte metan-kamre. Metankamrene befinder sig i stalden på DJF.
Læs mere »

Indsamling af luftmålinger på Kvægbrugets Forsøgscenter

17-11-2010

Kostalden på Kvægbrugets Forsøgscenter lægger i øjeblikket ”krop” til et projekt, som undersøger ventilationsluftstrømme og – hastigheder i bygningen. Det overordnede mål er at udvikle nøjagtige metoder til bestemmelse af drivhusgasudskillelsen fra kvægstalde.

Læs mere »

Klovbeskæring og registrering

10-11-2010

Der har de seneste par dage været fuld gang i klovbeskæringen på Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC). Tre gange årligt kommer klovbeskærerne forbi for at beskære klovene på køerne. Der benyttes undervejs en såkaldt touch skærm til at registrere eventuelle klovsygdomme.
Læs mere »

Metanmålinger på KFC viser gunstige resultater

26-08-10

På Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) har der været foretaget individuelle målinger af køernes metanproduktion. De foreløbige resultater tyder på, at der er gode muligheder for at begrænse
køernes metanudskillelse via avl og fodring.

Læs mere »

Nedkøling påvirker mælken
26-08-2010
Køling af mælk efter malkning ændrer på fordelingen af proteiner og enzymer i mælkens fedtkuglemembraner. Dette er vigtig viden i forhold til produktion af forskellige mejeriprodukter.
Læs mere »
Hvor er køerne - og hvad laver de?
26-08-2010
Forskere fra Foulum har arbejdet med at bestemme malkekøers position i KFCs stald ved hjælp af bluetooth teknologi. Dette er en teknologi, som har vist sig, at kunne give svar på flere spørgsmål på samme tid.
Læs mere »

Udvikling af overvågningsteknologi

25-06-2010

Ved KFC arbejder man lige nu på at udvikle værktøjer, som kan ”sladre” om køernes fysiologiske tilstand, sundhed og velfærd og give landmanden et godt beslutningsgrundlag at arbejde ud fra.

Læs mere... »

Fokus på KFC's computerstyrede fodringssystem
21-04-2010

Kvægbrugets Forsøgscenter er brugere af ikke mindre end verdens største computerstyrede Insentec fodringssystem til anvendelse i fodringsforsøg.
Læs mere »

 

KFC's nye faciliteter klar til brug
18-02-2010

Nye kælvningsfaciliteter og skåneopstaldning er blot nogle af de fordele, som Kvægbrugets Forsøgscenter og den tilknyttede forskning skal nyde godt af, med udvidelsen fra 150 til 210 køer.
Læs mere »

  2009
 
KFC's udvidelse i ord og billeder
21-10-2009

En ny info-side giver nu let adgang til information om udvidelsen af KFC i ord og billeder.

 
KFC gør klar til fremtiden
27-06-2009

Om få dage vil det første spadestik til KFC's udvidelse finde sted og forsøgscentret vil inden årets udgang være klar til at huse 210 køer + opdræt mod de nuværende 150 køer + opdræt.

 
Trådløse sensorer overvåger ensilage
16-06-2009

Et nyudviklet sensorsystem bliver i øjeblikket afprøvet på Kvægbrugets Forsøgscenter. Trådløse sensorer holder øje med ensilagen ved hjælp af temperatur og iltmålinger.

 
Nye klovvaskere i malkerobotterne
03-04-2009

Kvægbrugets Forsøgscenter har fået installeret klovvaskere i hver af de tre malkerobotter. I første omgang arbejdes der på at finde passende spuleintervaller, spuletid og vandmængde til klovaskernes dyser.

 
Celletalsmåler – et godt supplement til cowmon
27-02-2009

Den daglige overvågning af de enkelte køers yversundhed er nu blevet yderligere styrket på KFC. Ud over værktøjet cowmon, som giver mastitisalarm, er der også koblet en celletalsmåler på DeLaval robotterne.

  2008
 
Nødstrømsanlæg sikrer alle data i hus
19-12-2008

Nødstrømsanlægget på KFC sikrer, at alle strømforbrugende faciliteter fortsat kører ved strømsvigt samt at den enorme dataindsamling, der foregår, ikke går tabt.

 
Ny teleskoplæsser i arbejde
12-12-2008

Kvægbrugets Forsøgscenter har fået ny teleskoplæsser - en New Holland 5080'er. Køretøjet har været i brug i ca. tre uger og lever til fulde op til forventningerne.

 
GPS-udstyr afprøves i KFC's stalde
12-12-2008

I øjeblikket bliver mulighederne for brug af GPS afprøvet i staldene på KFC. Projektet forventer på sigt at kunne udvikle modeller, som kan udpege dyr med behov for særligt tilsyn.

 
Indblik i KFC's teknologiske verden
11-11-2008

Ny oversigt giver overblik over KFC's teknologiske verden og letter adgangen til yderligere information via billeder, video og links til relevante artikler.

   
 
Ny robot installeret på KFC
27-08-2008

I dag er den første af tre nye malkerobotter fra De Laval International kommet på plads i malkerummet på Kvægbrugets Forsøgscenter. Robotterne vil senere på året blive tilsluttet overvågningssystemet Herd Navigator

  2007
 
Nye fejeredskaber på KFC
28-11-2007

Kvægbrugets Forsøgscenter har investeret i nye fejeredskaber. Det drejer sig om en ny type fejekost, og en ny feje/sugemaskine. Begge lever fint op til forventningerne.

 
Kvægbrugets Forsøgscenter kan nu udtage kølede mælkeprøver
03-10-2007

Kvægbrugets Forsøgscenter har fået et nyt mælkerum, som gør at vi kan udtage mælkeprøver af al den mælk, som en ko har givet ved en malkning. Et rørledningssystem køler hurtigt mælken inden den sættes på køl.

 
Automatisk klovpleje skal forbedre dyrevelfærden
06-09-2007

Klovsygdomme hos malkekøer er et udbredt problem, som forringer dyrevelfærden og koster landbruget penge. Det vil et partnerskab mellem forskere, brancheorganisationer og virksomheder nu råde bod på.

 
Fuldfoderblanderes blandenøjagtighed
08-08-2007

KFC har foretaget en afprøvning af to typer fuldfoderblanderes evne til at blande foderet præcist. De to blandere var en JF PA 15 padleblander og en JF VM 14 vertikalblander.

 
IT-personale altid klar til at rykke ud
31-05-2007

På KFC har systemudvikler Jes Nielsen i samarbejde med IT-medarbejder Connie Middelhede gennem tiden sørget for, at opsamlet data ender det rigtige sted – nemlig hos forskerne.

 
Bedre indeklima med de nye automatiske gardiner
23-11-2006

De nye gardiner, der styres automatisk af en vejrstation, har skabt et bedre indeklima i både ungdyrstalden og kostalden på KFC

 
Stor faglig interesse for KFC's nye strømaskine i kostalden
10-11-2006

Sammen med skraberobotten, har den nye strømaskine allerede efter nogle få måneder vist gode resultater på flere områder

 
Bedre sikkerhed for dyr og mennesker
09-11-2006

Bedre hygiejne, mindre smittespredning, sænket arbejdsbyrde og forsøgsmæssige fordele er gevinster ved etablering af en håndteringsgang i ungdyrstalden

 
Bedre kobevægelse efter spalteslibning
24-08-2006

Køernes bevægelse er blevet forbedret efter at spalterne på KFC i juni måned blev slebet. Der er udført et såkaldt ”locomotion”-score før og efter slibningen, som viser at gennemsnittet er blevet højere, dvs. bedre kobevægelse.

 
KFC var med til at udvikle KvikKoen, som fik Agromekprisen 2006
06-02-2006

KvikKoen kan håndtere stort set alle registreringer, der har betydning for dig som kvægbruger. De lovpligtige indberetninger om kælvninger og omsætning i besætningen kan, efter at være tastet ind, sendes direkte fra stalden til Kvægdatabasen enten via mobilnettet eller ved hjælp af et trådløst netværk og en permanent forbindelse til internettet. Det giver en mere effektiv arbejdsgang i registreringen og sikrer samtidig en præcis registrering.

  Før 2006
 
Kobørsterne kører døgnet rundt
12-12-2005

KFC har fået opsat nye børster i kostalden. Køerne bruger dem flittigt. Her kan du læse mere om børsterne og se en demonstrations-video.

 
Ny foderblander på KFC
07-11-2005

Den nye foderblander på KFC, til blanding af meget små mængder foder, fungerer rigtigt fint.

 
Rengøring af malkerobotter – to gange i døgnet er nok
16-03-2005

I mange europæiske lande, deriblandt Sverige (men ikke i Danmark), er der et krav om at mælkeproducenter med AMS skal vaske anlægget 3 gange pr. døgn. Kravet skal sikre at bakterieindholdet i mælken holdes nede på et acceptabelt niveau. Rengøringen af AMS reducerer dog den tid der er til rådighed til malkning, samtidig med at der bruges ikke uanselige mængder af varmt vand, strøm og kemikalier. Derfor har svenske og hollandske forskere undersøgt, hvordan to eller tre gange vask pr. døgn påvirker mælkens indhold af bakterier.

 
Nye redskaber til at holde styr på kalvenes råmælksforsyning
02-12-2004

Måling af immunoglobuliner (IgG) i blodet er et godt redskab til at sætte fokus på om råmælksforsyningen er i orden. Der skal både gives en høj mælkemængde (3-4 liter), og det skal helst skal være meget hurtigt efter fødslen. Man kan ikke regne med at der er nok, at kalven drikker ved moderen. Desuden er det relevant at tjekke indholdet af immunoglobuliner i råmælken, da indholdet varierer stærkt imellem køer.

 
Blandemester på KFC
02-12-2004

På KFC er der hver dag 10-12 forskellige foderblandinger, der skal blandes og dernæst fordeles til dyrene. Det er Allan Mikkelsens ansvar at det sker præcist ifølge forsøgsplanerne og at der hver dag er blandet nok til de 4 udfodringer. Når foderet er klar bliver der plads til andre opgaver, såsom at veje eller flytte dyr, eller deltage i prøvetagninger i forbindelse med forsøgene.

 
Ventilatorerne på KFC kom op i sommervarmen
17-09-2004

Nu er temperaturen faldet igen, men de nye ventilatorer på KFC nåede at gøre gavn i den værste hede. Som opfølgning på mødet med fagfolk indenfor ventilation er der nu også kommet ventilatorer op på KFC. Stalden er ellers meget åben, med net i siderne, men på varme dage bliver der alligevel meget varmt inde i køernes område. Ventilatorerne skal sikre bevægelse og dermed kølighed i luften.

 
Kokomfort på KFC
08-04-2004

Kobåsene på KFC har fået brystplanker og nakkebommene er blevet rykket 10 cm frem for at give køerne bedre plads når de skal lægge sig og rejse sig. Sengebåsenes udformning skal både sikre god kokomfort og god hygiejne. Brystplankerne bruges derfor til at styre, hvor langt køerne lægger sig frem i båsen, mens nakkebommen skal placeres, så koen uhindret kan rejse sig og lægge sig. En god kokomfort i sengebåsene skal sikre at køerne anvender dem ”rigtigt”, dvs. til hvile og drøvtygning.

 
Smuldudskillere fjerner støvet fra robotternes kraftfoderautomater
08-08-2003

Med en enkel installation - en smuldudskiller fra M.H. Jensen Maskinfabrik, Bjerringbro - er problemet med smuld og støv fra kraftfoderet i malkerobotterne på KFC løst. Tidligere støvede det direkte ned i hovederne på køerne, når de åd kraftfoderet i robottens foderautomat.

 
Malkningens kraftpåvirkning på yveret
01-07-2004

Robotmalkning antages at give mindre træk i patterne under malkning end traditionel maskinmalkning . Det Tyske Landbrugsselskab (DLG) har udviklet et kunstigt yver til netop at måle kraftpåvirkningerne under malkning. Fire forskere fra DLG besøgte KFC nogle nætter i marts for at afprøve udstyret i praksis.

 
Frostsikring af robotrum med gardiner og varmekanon
06-02-2003

I en vinter med temperaturer ned til -20° C er de moderne åbne og uisolerede kvægstalde blevet sat på en hård prøve. Den hårde frost har afsløret de steder, hvor frostsikringen ikke er i orden. På KFC havde vi på forhånd gjort en stor indsats for at undgå de meget store problemer som kulde giver med robotmalkning. Allerede ved temperaturer på et par plus grader begynder især jerseymælken at give problemer med fedtklumper.

 
Overvågningskameraer på KFC
15-01-2001

To overvågningskameraer er blevet installeret i kostalden her på KFC. Kameraerne dækker området med syge- og kælvningsbokse. De ansatte kan hjemmefra deres PC via nettet gå ind og overvåge eventuelle syge dyr eller dyr, der skal kælve. For at undgå at støv, smuds og fluer skal ødelægge de fintfølende kameraer, har vi valgt at bygge dem ind i hver sit kamerahus.

  Flere artikler... »
(linker til KFC's gamle hjemmeside)


 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.sorensen@agrsci.dk