Kvægbrugets Forsøgscenter - nyhedsarkiv


 

Nyhedsarkiv om køer og kvier   

Ikke alle bøffer er lige store klimasyndere

29-04-16

Produktion af oksekød udleder drivhusgasser og bidrager derved til den globale opvarmning – men ikke alle bøffer er lige store bidragsydere til problemet.

Læs mere...»

   

 

AU-forsker med til debat i Deadline på DR2 om køer og klima

29-04-16

Torsdag den 28. april var køer og klimaproblematikken til debat i Deadline på DR2. Seniorforsker Peter Lund fra Institut for Husdyrvidenskab var inviteret i studiet og fortalte blandt andet om, hvilke muligheder man har for at begrænse køerns metanudledning via fodringen.

Se TV-indslaget her »

   

Støtte til tre nye projekter om dyrevelfærd
30-03-16
Tre forskere fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet har fået støtte fra ViD til projekter, som sætter fokus på dyrevelfærden hos henholdsvis rideheste og malkekvæg samt uddannelsespraktikkens betydning for landbrugselevers syn på dyrevelfærd.
Læs mere...»

   

Hvad betyder varierende stivelse i foderet til malkekøer?

15-03-16

Kvægforskere ved AU-Foulum har sat sig for at undersøge, hvad det betyder for malkekøernes produktion og sundhed, når stivelsen i foderet varierer fra dag til dag. Noget tyder nemlig på, at det er variationen i kraftfoderets stivelsesindhold snarere end en generel høj andel stivelse, der kan være til skade for vommiljø, sundhed og mælkeydelse.

Læs mere...»

   

 

 

Bliv master i Vurdering af Husdyrvelfærd - det betaler sig!

14-03-16

Overvejer du en efteruddannelse inden for vurdering af dyrevelfærd? Så læs her om tre studerendes erfaringer og udbytte med Masteruddannelsen: Vurdering af husdyrvelfærd” ved Aarhus Universitet. Alle tre har fundet uddannelsen særdeles givende og relevant for deres arbejde og vil klart anbefale den til andre. Måske du har lyst til at være en del af det nye hold som starter op igen til september 2016?
Læs mere...»

   

Forlænget laktation - en lovende strategi til bedre økonomi

04-03-16

Der kan være både produktionsmæssige og økonomiske fordele for mælkeproducenten, hvis han vælger at forlænge køernes laktationsperiode og dermed kælvningsintervallet
i besætningen. Eksempelvis kan denne strategi give væsentlige besparelser på blandt andet foder, dyrlæge og reproduktion, som til fulde kan modsvare et fald i mælkeydelsen per år. Det viser en foreløbig opgørelse fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Læs mere...»

   

Første runde med optimeringsværktøjet EVOP er afprøvet i malkekvægsbesætninger

04-03-16

Hvad der virker godt for naboen virker måske ikke i din bedrift – og omvendt. En erkendelse af ”den lokale sandhed” ligger bag et stort fællesnordisk forskningsprojekt, hvis formål er at udvikle og tilpasse optimeringsværktøjet EVOP til store malkekvægbesætninger. Her præsenteres nogle af erfaringerne fra projektet.

Læs mere...»

   

Nøjagtig måling af koens liggetid

04-03-16

Malkekøer prioriterer det ”at ligge” meget højt. Er tiden knap vælger de at ligge ned frem for at æde – og det kan gå ud over mælkeproduktionen. Derfor er måling af koens liggetid en vigtig faktor i forskningsarbejdet med kvæg. I et fodringsforsøg ved Danmarks Kvægforskningscenter har man afprøvet et værktøj – nogle såkaldte ”aktivitetsloggere”, som har vist sig at kunne måle koens liggetid meget præcist.

Læs mere...»

   

 

 

Hvad betyder majsensilagens NDF fordøjelighed og foderrationens blandegrad for foderoptagelse og mælkeydelse

04-03-16

En fodringstest, udført ved Danmarks Kvægforskningscenter, skal give os mere viden om, hvor meget foderoptagelse og mælkeydelse påvirkes af NDF fordøjeligheden i majsensilage. Det testes også, om effekten af NDF fordøjelighed i majs er påvirket at foderets blandingsgrad
og dermed om ekstra blandetid kan ophæve en forventet negativ effekt af lav fordøjelighed.

Læs mere...»

   

 

Dyrevelfærd - et vidt begreb

28-01-16

Det er positivt, når landbrugsskolerne prioriterer dyrevelfærd i undervisningen. Det er med til at øge forståelsen mellem landmænd og forbruger, som opfatter dyrs velfærd og trivsel meget forskelligt. Det var et af budskaberne på temadagen om landbrugsuddannelsernes rolle i forhold til dyrevelfærd, som blev afholdt på AU Foulum den 25. januar.

Læs mere...»

   

Oregano skal få køer til at udånde mindre metan

25-01-16

Et nyt forskningsprojekt har som mål at reducere udslip af metan fra malkekøer med op til 25 procent. Det er ikke alene til gavn for miljøet, men vil også være en gevinst for planteavlere og mælkeproducenter.

Læs mere...»

   

Sobcows: Undersøgelse om fremtidens malkeko er afsluttet

15-12-15

600 kvægbrugere har besvaret et spørgeskema om, hvilke egenskaber de vægter hos fremtidens malkeko. Svarene vil indgå i udviklingen af et nyt avlsmål.

Læs mere...»

   

Malkekøer søger isolation når de skal kælve

02-11-2015

Køer på stald, der skal kælve søger afskærmning fra flokken, hvis de får muligheden.
Det viser forsøg udført ved Danmarks Kvægforskningscenter, Aarhus Universitet.

Læs mere...»

   

Kløvergræsblandingens betydning for foderoptagelse og mælkeydelse

02-11-2015

Fire kløvergræsensilager af forskellige kløvergræsblandinger klarede sig lige godt i en test i forhold
til foderoptagelse, mælkeydelse og -sammensætning. Valg af blanding handler i høj grad om at lave
den rigtige mængde med den rigtige fordøjelighed.

Læs mere...»

   

UVB-lys i stalden øger mælkens indhold af D-vitamin

02-11-2015

Kunstigt sollys i form af UVB-stråler i kostalden øger indholdet af D-vitamin i både mælk og blod hos malkekøer. Det viser en undersøgelse udført af ScanResearch,
Århus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

Læs mere...»

   

Bæredygtighed i dansk mælkeproduktion - hvorfor og hvordan?

02-11-2015

SEGES og Aarhus Universitet har afprøvet og udviklet på to værktøjer, til analyse af bæredygtighed i den danske mælkeproduktion. Arbejdet er udført i to projekter, ”Autograssmilk” (AGM) og ”Kompetenceudvikling til økologisk bæredygtighed” og har indtil videre resulteret i en række målinger af bæredygtighed på danske bedrifter. Dette er et stort skridt henimod at få færdigudviklet et analyseværktøj til brug i praksis på den enkelte bedrift.  

Læs mere...»

   

Spørgeskema på vej til 3000 landmænd

26-10-2015

Hvilken baggrund har ansatte i landbruget, og hvordan ser ejerne på udfordringer i forhold til rekruttering? Et spørgeskema fra Aarhus Universitet er på vej ud til 3000 landmænd.

Læs mere...»

   

Nyt staldkoncept giver køerne fødselshjælp

19-10-2015

Nyt koncept skal sikre køerne bedre kælvningsforhold så velfærden højnes, landmanden sparer penge og miljøet belastes mindre.

Læs mere...»

   

Køer fra ophold på dybstrøelse kælver hurtigere

09-09-15

Hvis koen får lov til at gå på dybstrøelse én måned før kælvning i stedet for at opholde sig i den traditionelle stald med sengebåse, er der stor sandsynlighed for, at hun kælver hurtigere. Det viser resultater fra et forsøg udført ved Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) i Foulum, som har sammenlignet opstaldningsforholdenes betydning for kælvningsforløbet.

Læs mere...»

   

Halte køer foretrækker sygesti med blødt underlag og social kontakt

09-09-15

Undersøgelser udført ved Aarhus Universitet - DKC viser, at halte køer foretrækker at ligge på dybstrøelse af sand frem for et underlag med gummimåtte, når de selv får valget. Samtidig vælger de dybstrøelsen i området med tæt kontakt til nabostien frem for området uden social kontakt. Dette er et vigtigt første skridt i arbejdet med at udvikle optimale sygestier til køer. 

Læs mere...»

   

Hvordan fordeler separat tildelte kraftfoder-piller sig i vommen?

09-09-15

Forsøg ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet har vist, at TMR-fodring giver en højere foderoptagelse og EKM ydelse end PMR fodring uden at det influerer på vommiljøet. Samtidig viste forsøget, at græs- og majsensilage er bedre end lucerne til at opfange de separat tildelte piller i partikelfasen. Det betyder at man med fordel kan blande græsensilage i rationen hvis man samtidig fodrer en høj andel piller i malkerobotten.

Læs mere...»

   
Køling af mælk forringer ostningsevnen

09-09-15

Køling af rå mælk forringer mælkens ostningsegenskaber. Det viser resultater fra en undersøgelse fra Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, udført i samarbejde med Arla Foods. Forringelsen bliver dog delvist opvejet af den efterfølgende varmebehandling på mejeriet.

Læs mere...»

   

Malkerobotter og afgræsning

09-09-15

Det internationale projekt Autograssmilk arbejder på udvikling af mælkeproduktion med malkerobotter og afgræsning. Denne artikel giver et indblik i, hvad der arbejdes med i projektet samt nogle foreløbige resultater og erfaringer. I alt seks lande deltager i projektet heriblandt Danmark.

Læs mere...»

   

Hvordan skal fremtidens ko se ud?

24-08-15

Det spørgsmål stiller SEGES, Aarhus Universitet og kvægavlsforeningerne nu samtlige konventionelle mælkeproducenter i Danmark. Undersøgelsen er allerede gennemført hos alle økologiske mælkeproducenter som en del af det økologiske forskningsprojekt SobCows, som ledes af Morgen Kargo, Aarhus Universitet.

Læs mere...»

   

Køer af gamle racer skal testes i moderne øko-besætninger

14-08-15

En flok slægtninge af gamle racer flytter ind i fire økologiske Naturmælk-besætninger for at blive testet i sammenligning med moderne malkekøer. Måske har de gode egenskaber, som er gået tabt i det intensive avlsarbejde.

Læs mere...»

   

Økologer lægger vægt på høj mælkeydelse som avlsmål

08-07-15

En spørgeskemaundersøgelse foretaget i forskningsprojektet SOBcows viser, økologiske mælkeproducenter lægger større vægt på at opnå højere mælkeydelse gennem avlsarbejdet, end forskerne havde forventet.

Læs mere...»

   

Nitrat i foderet til malkekøer mindsker metanudledningen mærkbart

24-06-15

Nye undersøgelser ved Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum viser, at tilsætning af nitrat til foderet kan reducere udledningen af metan med op til 23 %, uden at foderets fordøjelighed samt køernes sundhed påvirkes negativt. Denne reduktion er ganske betragtelig og højere end der hidtil er fundet ved at ændre på foderrationens sammensætning.

Læs mere...»

   

Miljøvenlige fodringsstrategier til kvier

24-06-15

Ved AU-Foulum er der gennemført forsøg med forskellige niveauer af protein og fedt i foderet. Resultaterne tyder på, at metanudskillelsen fra kvieopdræt kan reduceres med
ca. 6 % ved tilskud af fedt samt at det samlede forbrug af protein kan reduceres uden at det går ud over den senere mælkeydelse.

Læs mere...»

   

Propylenglykol til fede nykælvere reducerer risikoen for ketose

24-06-15

Fede nykælvere har en højere risiko for stofskifte-sygdomme. Resultater fra Institut for Husdyrvidenskab tyder på, at tildeling af propylenglykol påvirker fedtmobiliseringen i begrænset omfang, men primært påvirker glukose-stofskiftet og dermed reducerer risikoen for ketose hos fede nykælvere.

Læs mere...»

   

Nitratholdigt foder giver udledning af lattergas fra malkekøer
15-06-15
Køer udleder mindre af drivhusgassen metan, når de tildeles nitratholdigt foder. Nu viser nye resultater, at dette til gengæld kan føre til, at køerne udleder mere af drivhusgassen lattergas.
Læs mere...»

   

Klimavenlige køer kan blive endnu bedre

06-05-15

Danske køer kan belaste klimaet mindre ved hjælp af nye forskningsresultater fra Aarhus Universitet vedrørende fodringsstrategier og fodermidler. Resultaterne blev præsenteret på et temamøde om malkekoens ernæring, som blev holdt på AU Foulum.

Læs mere...»

   

Halte køer opstaldet på sand har bedre liggekomfort

28-04-15

Dybstrøelse af sand er et bedre underlag for halte køer end gummi, da det i højere grad opfylder halte køers behov for hvile. Det viser forsøg fra Institut for Husdyrvidenskab, AU, hvor halte køer, opstaldet i individuelle sygebokse, i gennemsnit havde længere liggetid og nemmere ved at rejse og lægge sig, på dybstrøelse af sand sammenlignet med gummigulv.

Læs mere...»

   

Miljøvenlige fodringsstrategier til højtydende malkekøer

28-04-15

Resultater fra et Ph.d. projekt, gennemført ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, har vist, at det er muligt at kombinere en øget mælkeydelse med øget N-effektivitet og reduceret metanproduktion ved at tildele malkekøerne et fedttilskud. Ud fra et miljø- og produktions-mæssigt syn skal foderstrategien bygge på højt energi- og proteinindhold i mobiliseringsfasen efterfulgt af nedgang i energi samt supplering med 5-6 % fedt i deponeringsfasen.

Læs mere...»

   

En uudforsket del af N-omsætningen i mælkekøer er blevet afdækket

28-04-15

I et forsøg på at afdække nye måder til at forbedre kvælstof-effektiviteten i malkekøer på er det i et Ph.D. studie blevet undersøgt, hvordan og i hvilke former mikrobielt DNA/RNA bliver omsat og udnyttet af koen. De overordnede resultater viser, at det generelt er svært at manipulere med køernes udnyttelse af det kvælstof, der er bundet i mikrobielt DNA/RNA, men at dele af det omsatte mikrobielle kvælstof bliver genanvendt i leveren.

Læs mere...»

   

Ost har flere sundhedsgavnlige effekter

20-04-15

Forskere har måske løst gåden om, hvorfor franskmænd kan drikke vin og spise masser af ost - og alligevel holde den slanke og sunde linje. Det ser ud til, at ost er en vigtig brik i puslespillet.

Læs mere...»

   

Nyt projekt: Mere fodereffektive og klimavenlige køer

24-03-15

Forskere ved Aarhus Universitet deltager i et nyt projekt, hvor de vil udvikle og implementere et selektionsværktøj, der gør det muligt at udvælge køer, som er mere fodereffektive og miljøvenlige. Udover at udvikle værktøjet vil projektets deltagere implementere og udvide kendskabet til konceptet hos praktiske kvægbesætninger.

Læs mere...»

   

Velfærden hos kalve og køer under lup i to nye projekter

06-03-15

Forskere ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, skal undersøge kalvenes velfærd i økologiske besætninger, samt hvad det betyder for køer, der lider af yverbetændelse, at komme i sygeboks. Videncenter for Dyrevelfærd støtter de to projekter.

Læs mere...»

   

Mastitis påvirker koen mere end hidtil antaget

04-03-15

Resultaterne af et nyt forsøg, som har undersøgt adfærden hos køer med mastitis, stiller spørgsmålstegn ved grundlaget for den gængse praksis under produktionsforhold, hvor malkekøer med mastitis betragtes som raske, når mælken igen er egnet til konsum. Køerne var påvirkede i væsentligt længere tid efter endt antibiotikabehandling end tidligere studier har vist.

Læs mere...»

   

Mælkekvaliteten forringes ikke ved forlænget laktation

04-03-15

På DKC er der gennemført et forsøg, der handler om forlænget laktation, hvor koen har færre kælvninger og en længere stabil malkeperiode. I forsøget er mælkekvaliteten ved denne produktionsstrategi nu blevet undersøgt. Resultaterne viser, at der hverken hvad angår mælkens sammensætning, ostningsegenskaber eller smag er grund til bekymring.

Læs mere...»

   

Temamøde: Malkekoens ernæring den 23. april 2015

27-02-15

Sæt allerede nu kryds i kalenderen torsdag den 23. april, hvor Institut for Husdyrvidenskab arrangerer temamøde om malkekoens ernæring ved AU Foulum. Emnet for dette møde er fodringsstrategier, som kombinerer øget produktivitet med en reduceret påvirkning af miljøet fra kvægproduktionen.

Læs mere...»

   

Avl i økologiens tjeneste

27-01-15

Et nyt projekt skal gavne den økologiske produktion ved dels at udvikle avlslinjer, der er bedre egnet til økologisk produktion, og dels bane vej for, at mejerierne kan skabe nye nicheprodukter på baggrund af viden om køernes avlsmæssige karakteristika.

Læs mere...»

   

Tildeling af oregano til køer skal mindske metanudslip

22-01-15

Et nyt projekt har til formål at undersøge, om oregano i foderrationen til malkekøer kan mindske metanudslippet fra køerne. Oregano har i laboratiorieforsøg vist sig særdeles effektivt i forhold til at mindske metanproduktionen - nu skal det så undersøges om denne virkning slår igennem i vommen på malkekøerne.

Læs mere...»

   

Ensilage af efterårsgræs gav mere mælk end ensilage af forårsgræs

17-12-14

I projektet ”Miljøvenlige fodringsstrategier til kvier og mælkekøer” blev det undersøgt, hvordan mælkeproduktion og foderudnyttelse blev påvirket af, om ensilagen var lavet af forårsgræs eller efterårsgræs. Resultaterne viste, at tørstofoptagelsen og mælkeproduktionen var højere for ensilage af efterårsgræs end af forårsgræs. Endvidere gav tilskud af rapsfrø en betydelig øget mælkeproduktion.

Læs mere...»

   

Ensilage af efterårsgræs gav mælk med højere indhold af umættet fedt end ensilage af forårsgræs

17-12-14

I foråret 2013 blev der på DKC udført et forsøg med fodring af jerseykøer, hvor ensilage af efterårsgræs og forårsgræs blev sammenlignet med og uden tilskud af rapsfrø. Resultaterne viste, at køer, der blev fodret med ensilage af efterårsgræs gav mælk med højere indhold af umættet fedt end køer, der blev fodret med ensilage af forårsgræs.

Læs mere...»

   

Nyt projekt på DKC: Brug af biomarkører i mælk

26-11-14

Et nyt projekt ved Danmarks Kvægforskningscenter har til formål at etablere og beskrive eventuelle sammenhænge mellem biomarkører i mælk og koens fysiologiske balance og helbredsmæssige tilstand. Biomarkørerne skal bruges dels til en tidlig indsats, så der ikke udvikles alvorligere eller kroniske ubalancer og sygdomme hos malkekøerne, dels i avlsmæssig sammenhæng for at avle væk fra avlsdyr med anlæg for ubalancer og sygdomme.

Læs mere...»

   

Mælkens ostningsevne afhænger af køernes gener

11-11-14

Køers genetiske sammensætning har stor betydning for, om deres mælk er egnet til osteproduktion. Det betyder, at der er mulighed for at inddrage mælkens ostningsegenskaber i avlsstrategier hos malkekvæg. Det er dog vigtigt at sikre, at avl mod god koaguleringsevne ikke påvirker mælkens øvrige kvalitetsegenskaber.

Læs mere...»

   

Årsagen til mælkens varierende koaguleringsevne? - ny viden er på vej

03-11-14

Fosforylering er en meget udbredt mekanisme til regulering af proteiners aktivitet. I et aktuelt PhD projekt har man fundet en variation i de detaljerede fosforyleringsmønstre i nogle af mælkens proteiner, nemlig kaseinerne. Nu skal det undersøges, om denne variation er naturligt forekommende i enkelte dyr, eller, om den opstår, fordi der er forskel mellem koracer. Denne viden er vigtig, da graden af kaseinets fosforylering kan have betydning for mælkens koaguleringsegenskaber og dermed egnethed til ostefremstilling.

Læs mere...»

   

Kan mælk have en slankende effekt?

03-11-14

Nye undersøgelser tyder på, at mælk kan hjælpe med til at holde kropsvægten nede. Det skyldes, at sødmælk indeholder et eller flere stoffer, som enten direkte eller via tarmfloraen påvirker optagelsen og omsætningen af fedt. Effekten er ikke lige så udtalt i skummetmælk. Forskere fra Aarhus Universitet er med til at afdække, hvilke stoffer og mekanismer det drejer sig om. 
Læs mere...»

   

Nyt projekt på DKC: Udvikling af selvbetjente kælvningsbokse

28-10-14

De første højdrægtige køer har nu indtaget de nyopsatte forsøgskælvningsfaciliteter på Danmarks Kvægforskningscenter. Køerne indgår i et nyt projekt, som har til formål at udvikle et koncept til en kælvningsafdeling, hvor køerne selv kan isolere sig fra flokken, når kælvningen er nært forestående.

Læs mere...»

   

Forlænget laktation - effekt af brunst på mælkeproduktionen

21-10-14

Nye resultater fra DKC viser, at mælkeydelsen falder med 0,6 kg på brunstdagen for hver af de otte brunstperioder, som optræder ved 16 måneders laktation i et AMS-system. Tabet er lille sammenlignet med tabet af ca. 2,6 kg mælk/dag pga. drægtighed, hvilket understøtter bruge af forlænget laktation.

Læs mere...»

   

Status på projekt "Opkoncentrering af mælk på gårdene"

21-10-14

De foreløbige resultater fra projekt ”Opkoncentrering af mælk på gårdene” viser, at opkoncentreringsprocessen ikke forringer mælkefedtets kvalitet eller påvirker mælkens proteolysegrad nævneværdigt. Nu venter der yderligere forsøg, hvor forholdene under drift hos landmanden skal efterlignes.

Læs mere...»

   

Nyt stort projekt til kamp mod smitsom yverbetændelse

21-10-14

Et nyt forskningsprojekt, finansieret af Mælkeafgiftsfonden, skal give mere viden om, hvordan man effektivt kontrollerer smitsom yverbetændelse. Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet, DTU Veterinærinstituttet samt Videncentret for Landbrug, Kvæg. Forskningen gennemføres i malkekvægbesætninger, hvor køerne og bakterierne følges tæt under malkning og i køernes omgivelser. Der udvikles et beslutningsstøtte-værktøj til at vælge de bedste forebyggelses- og behandlingsstrategier.

Læs mere...»

   

Forbedret metode til udtagning af mælkeprøver fra malkerobotter

08-10-14

Automatisk udtagning af mælkeprøver fra malkerobotter har i et vist omgang været forbundet med usikkerhed pga. overslæb (”carry over”), hvor mælkeprøven fra en aktuel malkning kan være opblandet med mælk fra malkningen af den forrige ko. Nu har forskere ved AU, sammen med DeLaval, udviklet en principiel ændring i måden mælkeprøverne udtages på, som har nedsat overslæbningseffekten ganske betragteligt.

Læs mere...»

Simherd - en kommerciel succes i landbruget

29-09-14

Simherd begyndte som en regulær forskningsmodel blandt kvægforskerne på Aarhus Universitet. Men i 2010 blev aktieselskabet Simherd A/S stiftet – og efter fire år er modellen så succesfuld, at en ny aktionær netop har købt hovedparten af aktierne. Computermodellen kan udregne tekniske og økonomiske konsekvenser af en given handling i en kvægbedrift.

Læs mere...»

Køers lyst til at gå i malkerobotten afhænger af kraftfoderets smag

09-09-14

Undersøgelser ved Aarhus Universitet viser, at køernes besøgsfrekvens i malkerobotten afhænger af, hvilket kraftfoder de får tilbudt i robotten. Køernes viser således tydeligt, at de har præferencer for visse kaftfodermidler frem for andre.

Læs mere...»

Råglycerol som alternativt energifoder

09-09-14

Forsøg ved Danmarks Kvægforskningscenter, DKC, har undersøgt mulighederne for at udskifte vårbyg med råglycerol i foderrationen til malkekøer. De foreløbige resultater viser, at råglycerol virker som et udmærket alternativ til vårbyg op til 12 % af tørstof.

Læs mere...»

Græsblanding påvirker mælkeydelsen

09-09-14

Forsøg ved DKC peger på, at der er botaniske effekter i kløvergræsensilage, som har betydning for køernes foderoptagelse og ydelse. Foderoptagelse og produktionsrespons kunne nemlig ikke umiddelbart beskrives med en standard kemisk analyse af græsensilagen. Resultaterne indikerer, at stigende indhold af rødkløver i forhold til græs og hvidkløver i græsblandinger har negativ effekt på foderoptagelse og mælkeproduktion.

Læs mere...»

Nyt projekt: Individuel tildeling af kraftfoder

05-08-14

I denne uge starter en nyt stort forsøg op på DKC. Det handler om at undersøge, hvordan køerne reagerer på at få tildelt en individuel tilpasset kraftfoderration i malkerobotten baseret på automatisk registrerede data om den enkelte ko. Målet er at opnå en højere mælkeydelse samt en bedre sundhed og velfærd hos den højtydende malkeko.

Læs mere...»

AU-forskere har bidraget til kvantespring inden for kvæggentik

21-07-14

Et internationalt konsortium af forskere, herunder forskere fra AU, har skabt en global database med en ekstrem detaljeringsgrad, som vil danne grundlag for alle genetiske studier i kvæg i mange år frem. Det åbner døre for yderligere undersøgelser af den genetiske variation for forskellige egenskaber og gør det nemmere og mere effektivt at målrette avlsarbejdet til gavn for kvægets sundhed, velfærd og produktion.

Læs mere...»

 

Kan måling af drøvtygningstid bruges til foderstyring?

25-06-14

Et netop afsluttet ErhvervsPhD projekt har undersøgt, hvorvidt drøvtygningstid kan bruges til at styre kraftfodertildeling i tidlig laktation. Konklusionen er, at der kan være perspektiver i at bruge drøvtygningstid til at styre kraftfodertildeling med i tidlig laktation. Der er dog behov for yderligere afprøvning i større skala før det kan fastslås med sikkerhed.

Læs mere...»

By-pass protein lige efter kælvning øger
mælkeydelsen hos ældre køer

25-06-14

På Danmarks Kvægforskningscenter DKC, (tidligere KFC) er det undersøgt, om øget tilførsel af bypass protein lige efter ælvning kunne øge mælkeydelsen. Dette var tilfældet hos de ældre køer, hvorimod der ingen effekt var på 1. kalvs køer.

Læs mere...»

Liggeadfærd hos goldkøer i to forskellige
opstaldningssystemer

25-06-14

En ny undersøgelse viser, at goldkøer, som er opstaldet i fællesbokse med et liggeareal med dybstrøelse,
har flere positurskift, men ikke længere liggetid, end goldkøer opstaldet i traditionelle sengebåse. De flere positurskift kan være et udtryk for, at dybstrøelsen giver køerne større bevægelsesfrihed.

Læs mere...»

Skadelig mutation nedsætter frugtbarheden
hos de røde racer

25-06-14

En slettet gensekvens i de røde racer er tilsyneladende én af årsagerne til, at frugtbarheden stadig er
lav hos de danske malkekvægracer.

Læs mere...»

 

Ny type kælvningsboks skal give bedre dyrevelfærd

17-06-14

Sammen med Jyden Bur skal forskere fra Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet udvikle et koncept med en selvbetjent kælvningsboks, som skal tilgodese køernes naturlige tendens til at søge isolation fra flokken forud for kælvning. Målet med det nye projekt er at opnå bedre dyrevelfærd samt spare arbejdstid og omkostninger for landmanden, fordi koen kan kælve uforstyrret og risikoen for kælvningsbesvær og følgesygdomme mindskes.

Læs mere...»

Malkekøers behov for hvile undersøges ved DKC

04-06-14

I nyt forsøg ved DKC’s forsøgsfaciliteter på Blichers Allé i Foulum er i færd med at undersøge virkningen af begrænset adgang til et hvileområde på malkekøers liggeadfærd og ædemønster.

Læs mere...»

Berigede mælkeproteiner fra DKC-køer 
til humant forsøg

27-05-14

Enkelte køer fra Danmarks Kvægforskningscenter, DKC, i Foulum har deltaget i et forsøg, som har til formål at fremstille berigede mælkeproteiner i form af valle og kasein. De berigede mælkeproteiner skal bruges i et humant forsøg på Bispebjerg Hospital, hvor man er i færd med at undersøge, om ekstra proteintilskud til ældre mennesker kan mindske det aldersrelaterede tab af muskelmasse.

Læs mere...»

Rapport: Goldkøer og nykælvere - fodring, opstaldning og management - DCA rapport nr. 35

31-01-14

Nu kan du hente DCA-rapporten om goldkøer og nykælvere, som blev præsenteret på temadagen på AU Foulum den 23. januar 2014. På temadagen blev de seneste forskningsresultater omkring opstaldning og fodring i perioden lige før og efter kælvning præsenteret.

Hent rapporten...»

Se slides fra temadagen...»

Hvad køer ”mener” om græsblandinger?

10-01-14

Et fodringsforsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter undersøger i øjeblikket, hvilken betydning kløver- og græstype har på foderudnyttelse og mælkeproduktion. Målet er at kunne anvise praktisk anvendelige fodringsstrategier, der sikrer optimal produktion.

Læs mere...»

Genetik revolutionerer landbruget

10-01-14

AU-forskere har været med til at udvikle genetiske test, som de sidste fem år har skabt sundere dyr og større produktion inden for dansk kvægavl. Teknologien kan udbredes til resten af verden og være med til at sikre, at vi i 2050 kan brødføde 9 mia. mennesker.

Se mere i denne video fra Århus Universitet...»

Mutation opdaget i malkekvæg

07-01-14

Forskere har opdaget en mutation med et indbygget dilemma for avlere af malkekvæg. En slettet gensekvens har en positiv effekt på mælkeydelse, men kan være dødelig for kalvefostrene. Opdagelsen kan hjælpe med til at forklare den negative samenhæng, der er mellem frugtbarhed og mælkeproduktion.

Læs mere...»

  2013

Rug til malkekøer

18-12-13

Man har hidtil ment, at ædelysten til rug var lavere end for f.eks. hvede. Et fodringsforsøg ved AU-Foulum har imidlertid vist, at ædelysten til rug var høj, og at fordøjeligheden af stivelse for rug er på højde med hvede.

Læs mere...»

Reduceret metanudskillelse fra malkekøer

14-11-13

Et projekt ved Kvægbrugets Forsøgscenter undersøger i øjeblikket mulighederne for at begrænse malkekøernes udledning af metan via avlsarbejde. Dette vil både kunne øge effektiviteten i mælkeproduktionen og reducere klimabelastningen.

Læs mere...»

Afprøvning af nyt system til positionering af køer

12-11-13

Et nyt system til positionering af køer, er blevet installeret på KFC med henblik på at undersøge, hvordan systemet fungerer i praksis i forhold til at få oplysninger om den enkelte ko. Det drejer sig fx om foderoptagelse, placering i stalden, social adfærd, brunst mm. Målet er at kunne tilbyde et system, som kan give landmanden et bedre overblik over køerne og deres trivsel.

Læs mere...»

Et managementsystem fra industrien skal nu tilpasses og afprøves i store kvægbesætninger

12-11-13

Et managementsystem, der bruges i industrien, skal nu tilpasses og afprøves i malkekvægbesætninger som en metode til at optimere produktionen i den enkelte besætning.

Det er Søren Østergaard fra Aarhus Universitet som leder den danske del af det nye fællesnordiske projekt. Projektet har deltagelse af forskere og andre partnere fra Danmark, Sverige, Finland og Norge.

Læs mere...»

Nordisk fodereffektivitet nyt projekt vil øge fodereffektiviteten og skåne klimaet

02-10-13

Et stort nordisk projekt vil samle og udnytte ekspertise og forsøgsmæssige ressourcer på tværs af de nordiske lande for at øge fodereffektiviteten og mindske den klimamæssige belastning fra mælkeproduktion. Projektet løber frem til 2016.
Læs mere...»

Mindre metanudledning med nitrat i foderet

11-09-13

I nye forsøg på AU Foulum er målet en 20 procents reduktion af metan fra køernes bøvser. Det vil være et vigtigt bidrag til at sænke landbrugets klimabelastning.

Læs mere...»

Bedre forplantningsteknologi til køer

06-08-13

Danske og brasilianske forskere samarbejder om at forbedre den praktiske brug af forplantningsteknologier hos kød- og malkekvæg. Brasilianerne har udbredt praktiske erfaring og store mængder data, mens danskerne bidrager med forskningsekspertise inden for genetik og reproduktionsteknologi.

Læs mere...»

Kraftfoderets smagelighed

28-06-13

Et forsøg ved Kvægbrugets Forsøgscenter er i gang for at undersøge, hvad det betyder for køernes lyst til at optage kraftfoderet samt besøge malkerobotten, at kraftfoderet falder i deres smag. På baggrund af intensive smagbarhedsforsøg i Foulums stalde efter "cafeteriaprincippet" gennemføres der produktionsforsøg på KFC.

Læs mere...»

Metanudfordringer og genetik hos drøvtyggere

04-06-13

Forsker fra Aarhus Universitet er sammen med hollandsk kollega i spidsen for nyt EU-støttet netværk, der blandt andet skal forbedre målinger af drøvtyggeres udledninger af metan, som skader klimaet.

Læs mere...»

Effekter af kløvergræsensilage fra forår eller efterår fodret sammen med fedttilskud fra rapsfrø

29-05-13

Nogle af KFC’s jersey-køer er i foråret blevet tildelt et foder bestående af kløvergræsensilage fra henholdsvis forår og efterår samt fedttilskud fra rapsfrø. Fodringsforsøget er et delprojekt under projektet ”Miljøvenlige fodringsstrategier til kvier og malkekøer”, hvis over-ordnede formål er at anvise individuelle fodringsstrategier med positive miljøeffekter til køer og kvier.

Læs mere...»

Nyt unikt overvågningssystem til køer på vej

17-05-13

Forskere ved Aarhus Universitet er sammen med Lyngsoe Systems i færd med at udvikle et nyt overvågningssystem til køer, der skal resultere i bedre sundhed og dyrevelfærd samt bedre økonomi og mindre belastning af klimaet.

Læs mere...»

På jagt efter den perfekte kløvergræsmark

17-05-13

Kløvergræsmarker til afgræsning undersøges hos 10 landmænd i bestræbelserne på at sikre marker, der kan holde et højt udbytte over flere år og dermed forlænge deres levetid. Forskere ved Aarhus Universitet står bag arbejdet.

Læs mere...»

Bæredygtig opkoncentreringsteknologi til malkebesætninger

30-04-13

KFC deltager i øjeblikket i et projekt, som skal udvikle nye mælketeknologier til opkoncentrering af mælk på gården. Derved kan man reducere CO2 udledning, køleomkostninger og transportudgifter. Målet er at skabe en mere bæredygtig og klimavenlig mælkeproduktion. KFC skal stå for demonstrationen af konceptet over for landmændene.

Læs mere...»

Biprodukter i foderet til KFC's malkekøer

30-04-13

Et forsøg ved Kvægbrugets Forsøgscenter er i gang med at undersøge, hvilken betydning kvaliteten og mængden af biprodukter har for mælkeproduktionen, køernes sundhed og mælkens kvalitet. Forsøget er en del af projektet ”Bedre kvalitet af biprodukter som fodermidler”.

Læs mere...»

AMS og afgræsning

05-04-13

Et konsortium af rådgivningsinstitutioner, landmænd og forskningsinstitutioner i Europa netop iværksat et stort forskningsprojekt for at finde den bedste kombination af automatisk malkning og afgræsning. Projektet er døbt AUTOGRASSMILK.

Læs mere...»

Håndtering af kvæg på video

02-04-13

Kvægbrugets Forsøgscenter har medvirket i tilblivelsen af tre instruktionsvideoer produceret af Videncentret for Landbrug, Kvæg. Videoerne giver dig viden om kvægs adfærd og om god håndteringsskik, der kan sikre, at dyrene forholder sig i ro, når du håndterer dem. Hver video varer cirka 6 minutter og kan fås med både dansk og russisk speak samt engelske undertektster. Se en smagsprøve på videoerne her.

Læs mere »

Sæd fra kødkvæg til inseminering af malkekøer 
er populært

19-03-13

I 2012 steg forbruget af sæd fra kødkvæg til inseminering af malkekøer med 40 procent. Kønssorteret sæd og god økonomi i krydsningskalvene har banet vejen. Bl.a. projektet ”Kødkvægsproduktion uden støtte”, som KFC har deltaget i, har været med til at anspore kvægbrugerne til at bruge kødkvægssæden.

Læs mere »

Ny metode til måling af frie fedtsyrer i mælken

19-03-13

Det er lykkedes forskere ved Aarhus Universitet at måle niveauet af de enkelte frie fedtsyrer i mælken, som har stor betydning for smagen. Forskerne har udviklet en såkaldt GC-MS-metode, der i sidste ende kan sikre en bedre kvalitet af mælk hos forbrugerne.

Læs mere »

 

Koens råmælk kan måske hjælpe 
for tidligt fødte børn

18-03-13

Råmælk fra køer har god effekt mod tarmsygdom hos for tidligt fødte grise. Hvis effekten er den samme hos mennesker, vil det kunne hjælpe mange børn på verdensplan. Resultaterne fra forsøget, som KFC's køer har leveret råmælk til, viste, at råmælken forbedrede tarmens fysiske struktur og dens evne til at optage næring.

Læs mere »

Huldscoring – en træningssag
27-02-13
KFC’s medarbejdere bruger huldscoring som et væsentligt redskab til at følge køernes energibalance og vægtændringer - særligt i tiden efter kælvning. Det er dog nødvendigt med jævnlig træning i huldscoring, for at opretholde en ensartet vurdering hos huldobservatørerne fra gang til gang.
Læs mere »

KFC med i ny LandTV-udsendelse: 
" Malkekoens nye hjem"

27-02-13

I programmet "Malkekoens nye hjem" besøger LandTV Kvægbrugets Forsøgscenter og to helt nye stalde for at se på løsninger til fremtidens kvægstald. 

Se LandTV-udsendelsen her »

Opkoncentrering af mælk på gårdene

29-01-13

Ved at opkoncentrere mælken på gårdene kan mejerierne spare transportomkostninger og i sidste ende give en bedre mælkepris for producenterne. Et nyt forskningsprojekt ”Ny teknologi til bæredygtig opkoncentrering af mælken på gården”, som forskere ved Aarhus Universitet står bag sammen med blandt andre Arla Foods og Kvægbrugets Forsøgscenter, har modtaget 4,1 millioner kroner fra GUDP under Fødevareministeriet.

Læs mere »

Tilskudsfoder skal mindske sygdomme

29-01-13

Forskere ved Aarhus Universitet arbejder på at udvikle tilskudsfoder til malkekøer, som medfører en reduktion i forekomsten af fodringsbetingede sygdomme og bedre udnyttelse af foderet. Det vil resultere i økonomiske besparelser for erhvervet.

Læs mere »

Er koen klar igen?

29-01-13

Et projekt på KFC undersøger i øjeblikket adfærd og velfærd hos malkekøer i forbindelse med raskmelding efter mastitis. Formålet er at give et helhedsbillede af koens tilstand i dagene omkring raskmeldingen for at blive klogere på, om dyrenes velfærd normaliseres i takt med, at mælkens tilstand bedres. 

Læs mere »

Nyt forsøg på KFC: Forlænget laktation

14-01-13

Nyt forsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter skal undersøge sammenhæng mellem forlænget laktation og to forskellige fodringsstrategier hos malkekøer. Projektet løber frem til 2015.

Læs mere »

Bag mælkens facade

09-01-13

Ny forskning løfter sløret for, at mælk indeholder endnu flere gavnlige stoffer, end man kendte i forvejen. Forskningen tyder også på lovende muligheder for, at man via avlsarbejde kan frembringe forskellige typer af mælk til forskellige formål.

Læs mere »

   
  2012

Rene klove har mindre digital dermatitis

19-12-12

Det er en generel accepteret sandhed, at digital dermatitis (DD) hænger sammen med dårlig hygiejne. 
Såfremt dårlig hygiejne er en væsentlig risikofaktor for DD, er det også interessant at få udpeget faktorer, der påvirker køernes risiko for at blive beskidte for der igennem at kunne målrette en forebyggende indsats.

Læs mere »

Ikke alle er lige, når det kommer til digital dermatitis

19-12-12

Nye studier fra SundKlov projektet ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, har givet ny viden omkring sygdomsdynamikken af den smertevoldende klovlidelse digital dermatitis (DD).

Læs mere »

KFC har god gavn af De Lavals DelproTM software til besætningsstyring

19-12-12

KFC har opgraderet software i malkerobotten til DelproTM beregnet til VMS besætninger. Det har givet en lettelse i hverdagen blandt andet hvad angår udskrivning af dyrelister, idet systemet giver mulighed for at opstille egne kriterier for valgte parametre fx i forhold til hentekøer.

Læs mere »

Den gode ost ligger i generne

19-12-12

Ikke alle køer er lige gode til at producere mælk, der egner sig til osteproduktion. Forskere er tæt på sporet af de specifikke gener, der koder for mælk med god ostningsevne.

Læs mere »

Alle dyr genotypes nu rutinemæssigt på KFC

18-12-12

Ved hjælp af genomiske tests er der åbnet op for nye muligheder for at bstemme den genetiske kontrol af en række nye egenskaber. Derfor genotypes alle dyr nu rutinemæssigt på Kvægbrugets Forsøgscenter. Nogle af de egenskaber der ønskes undersøgt er fodereffektivitet, metan-emission og nye mastitisegenskaber.

Læs mere »

Mest mulig mælk for mindst mulig metanudslip

03-12-12

Ved at drive avlsarbejde ikke bare på koen men også på dens vombakterier vil forskere reducere udslippet af drivhusgassen metan samtidig med at koens mælke- og kødproduktion bliver mere effektiv. Kvægbrugets Forsøgscenter deltager i projektet.

Læs mere »

KFC er blevet NTM-mestre for Jersey i Østjylland

29-11-12

Kvægbrugets Forsøgscenter kan nu bryste sig med titlen: ”NTM-mestre for Jersey” i Østjylland. Den fine titel er et resultat af de seneste års tætte samarbejde med Dansk Jersey.
Læs mere »

Kan progesteronmålinger forudsige ægløsning?

30-10-12

På Kvægbrugets Forsøgscenter benyttes Herd Navigator® systemet til løbende at måle progesteron-niveauet i mælken hos den enkelte ko. Systemet kan blandt andet detektere, hvornår en ko er i brunst, og det er nu blevet undersøgt, om systemet samtidigt kan forudsige, hvornår koen har ægløsning.

Læs mere »

Rene fødder forebygger sygdom

03-10-12

En automatisk klovvasker, som er udviklet i tæt parløb mellem en privat virksomhed og forskere på Aarhus Universitet, er patenteret og sat i produktion. Nu oprustes indsatsen med henblik på eksport til udlandet.

Læs mere »

Fremtidens mælk skal have bedre kvalitet

25-09-12

Flere tilfælde med termoresistente kim og øget forekomst af flygtige frie fedtsyrer udgør et stigende problem for mælkeproducenter og mejerier. Forskere og virksomheder samarbejder om at sikre en bedre mælkekvalitet i nyt forskningsprojekt.

Læs mere »

Jagten på den perfekte efterafgrøde i majs

25-09-12

Arealet med majs er hastigt stigende, og den hurtigvoksende plante har brug for en efterafgrøde, der kan reducere udvaskningen af kvælstof efter høst. Derfor arbejder forskere med at finde en efterafgrøde, der kan leve i harmoni med majsen.

Læs mere og se video om projektet »

Børbetændelse påvirker reproduktionen markant

29-08-12

I et PhD projekt er sammenhængen mellem bør-betændelse og reproduktion blevet undersøgt. Resultaterne viste, at køer med børbetændelse i tidlig laktation havde både en betydelig forsinkelse af første inseminering og en reduceret sandsynlighed for drægtighed ved første inseminering.

Læs mere »

Video om forbedring af ko-komforten på KFC

08-08-12

Som et led i projektet "Levende formidling af forskningsresultater" har KFC produceret en video om forbedring af ko-komforten i KFC's kostald, som har bestået i pålægning af gummi på spalterne samt lettet adgang til malkerobotten.

Læs mere »

Mere sol giver mere D3-vitamin

07-08-12

Tidsrummet hvori køer opholder sig i solens UV-stråler, har en klar lineær sammenhæng med, hvor meget vitamin D3 kroppen danner. Det er forskere fra Aarhus Universitet kommet frem til. Dette resultat går stik imod, hvad man hidtil har troet.
Læs mere »

Køer sætter pris på at ligge blødt

12-06-12

Køer ligger i længere tid i sengebåse med dybstrøelse af halm, savsmuld eller sand end i sengebåse med madrasser med minimal strøelse og der er færre skader på haserne. Det viser en rapport udarbejdet af forskere ved Aarhus Universitet.

Læs mere »

På vej mod hurtigere diagnostik af mastitis

27-06-12

Et afsluttet ph.d. projekt har fundet nye potentielle biomarkører for mastitis ved hjælp af en nyudviklet analysemetode. Metoden er så effektiv, at den kan gennemføres på flere hundrede mælke- og vævsprøver fra kvægbesætninger.

Læs mere »

Betydningen af proteinniveau og grovfoderkvalitet i mælkeproduktionen

27-06-12

Lav fordøjelighed af grovfoder reducerer foderoptagelse og mælkeydelse. Underforsyning med protein
havde samme negative effekt på både højt og lavt fordøjeligt grovfoder. Det viser resultater fra
et fodringsforsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter.

Læs mere »

Effekt af fedt på metanudskillelsen hos kvier

27-06-12

Undersøgelser tyder på, at metanudskillelsen fra kvieopdræt kan reduceres ved tilskud af fedt i foderet.
Det viser de foreløbige resultater fra et projekt på KFC, som fokuserer på effekten af at tildele
mindre protein og mere fedt til kvier.

Læs mere »

Nul tolerance overfor digital dermatitis
01-06-12

Siden forbuddet mod at anvende kobbersulfat i fodbade blev indført i 2006 har Kvægbrugets Forsøgscenter fokuseret meget på andre og bedre metoder til at reducere antal tilfælde og sværhedsgrad af Digital Dermatitis, DD. Læs KFC's praktiske erfaringer med en meget aktiv strategi for at holde problemet med DD på et lavt niveau.
Læs mere »

Det laktosefrie mælkemarked har vokseværk

01-06-12

Et voksende marked for laktosefrie produkter medfører et stigende behov for mere viden på området for at kunne producere mejeriprodukter af højeste kvalitet. Det vil forskere arbejde med i et nyt forskningsprojekt.

Læs mere »

Biprodukter på foderbordet til malkekøer

15-05-12

Biprodukter fra fremstillingen af bioenergi udgør kun en lille del af malkekøernes foder, bl.a. på grund af usikkerhed om produkternes effekt på dyr og mælkekvalitet. Den manglende viden på området ønsker forskere ved AU nu at gøre noget ved i et nyt projekt.

Læs mere »

Skånsom opstart af ny laktation – tredje delforsøg

30-04-12

Er det til gavn for køerne, at blive placeret i en fælles dybstrøelsesboks fire uger før forventet kælvning samt tre dage i kælveboks efter kælvning? Det ser forskere fra Aarhus Universitet nærmere på i det tredje delforsøg af projektet ”Skånsom opstart af ny laktation”.
Læs mere »

Mindre salt i fremtidens ost

30-04-12

Fødevareforskere ved Aarhus Universitet leder et forskningsprojekt, der sigter på at reducere mængden af salt, alt imens ostenes øvrige egenskaber som smag og struktur bevares.

Læs mere »

Effekt af skåneopstaldning på foderoptagelse og mælkeydelse

30-04-12

Forsøg på KFC har vist gunstig effekt af skånsom opstaldning på mælkeydelsen for jersey kvier. Til gengæld var der ingen effekt for Holstein kvier og jersey køer.

Læs mere »

Bypass-protein og øget kraftfoder til nykælvere

28-03-12

Et aktuelt forsøg på KFC skal undersøge betydningen af at tildele bypass-protein samt af at øge kraftfoderniveauet til køer i perioden lige efter kælvning. Målet er at udvikle strategier til fodring i tidlig laktation, der er tilpasset køernes energi og proteinbehov.

Læs mere »

Fedt fra ost er sundere end smør
28-03-12

Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet har sammenlignet, hvordan den samme mængde fedt fra henholdsvis ost og smør påvirker kolesterolindholdet i blodet. Resultaterne dokumenterer, at ost, i modsætning til smør, ikke påvirker kolesterolindholdet.

Læs mere »

Koens råmælk
– et naturprodukt med stort potentiale

14-03-12

Kvægbrugets Forsøgscenter har været samarbejdspartner i et større projekt, hvis formål har været at undersøge, om råmælk fra koen kan forbedre tarmens vækst, immunsystem og infektionsresistens hos nyfødte børn med tarmsygdomme. De foreløbige resultater tegner lovende.
Læs mere »

LandTV: "Koen i drivhuset"

29-02-12

I den femte i rækken af LandTV-udsendelser, som er blevet til i et samarbejde mellem Kvægbrugets Forsøgscenter og videomagasinet LandTV, sættes der fokus på kvægbrugets udledning af klimagasser samt hvilke tiltag, der bliver gjort i kvægbranchen for at begrænse klimabelastningen.

Læs mere »

Foderværdi af ensileret kolbemajs til køer

16-02-12

Ensileret kolbemajs har en foderværdi til mælkeproduktion på linje med valset byg og ludhvede. Det viser resultater fra Kvægbrugets Forsøgscenter, hvor kolbemajsensilage, valset byg og ludhvede er blevet sammenlignet i et fodringsforsøg, afviklet i 2011.

Læs mere »

Forskellige urter gavner køer på græs

10-02-12

Forskere fra Aarhus Universitet har set på urter og deres potentielt gavnlige effekter for køer på græs.

Formålet var at sikre mere viden om urternes effekt på sundhed, produktivitet og mælkekvalitet, som en del af FØJO III projektet ORMILKQUAL . Resultaterne af litteratur-gennemgangen er samlet i rapporten ”Græsmarksurter og deres indholdsstoffer, DCA rapport nr. 3, december 2011” .

Læs mere »

Hvor nøjagtige er brunstalarmer fra Herd Navigator?

01-02-12

Et nyt projekt på KFC skal se nærmere på nøjagtigheden af alarmer fra Herd Navigator relateret til brunst. Derfor undersøges forholdet mellem ovarieaktivitet og progesteronkoncentration i mælk hos cykliske køer samt køer med Herd Navigator alarmer.

Læs mere »

Spaltemåtter af gummi foran malkerobotterne

01-02-12

Kort før jul var der ekstra travlt for personalet på KFC. Spalterne i området omkring malkerobotterne blev hævet, og der blev lagt spaltemåtter af gummi ovenpå. Erfaringen med spaltemåtterne på KFC er rigtigt gode.

Læs mere »

Diagnostik af mastitis med in-line målinger

17-01-12

Et projekt på KFC undersøger mulighederne for præcis diagnostik af mastitis ved hjælp af in-line målinger. Målet er at opnå forbedrede mastitis fænotyper i kvægavlen. Du kan læse mere om projektet og de foreløbige resultater på projektets webside.

Læs mere »

Fodring ved forskellige niveauer for tildeling af protein

16-01-12

Lav fordøjelighed af grovfoder reducerer foderoptagelse og mælkeydelse. Underforsyning med protein havde samme negative effekt på både højt og lavt fordøjeligt grovfoder.

Læs mere »

Ny LandTV-udsendelse: "Mælk er ikke kun mælk"

10-01-12

Endnu en TV-udsendelse er blevet til i samarbejde med videomagasinet LandTV og Kvægbrugets Forsøgscenter. Denne gang er der sat fokus på mælketyper, mælkekvalitet samt historien bag mælken.

Læs mere »

  2011

Automatisk adfærdsregistrering hos malkekøer

21-12-11

Den teknologiske udvikling har gjort det muligt at registrere en række typer af adfærd automatisk som hjælp i den daglige styring i malkekvægsbesætninger og til vurdering af køernes velfærd. Her bringer vi et overblik, som blev præsenteret i efteråret ved et temamøde i Foulum.

Læs mere »

Elektroniske øremærker kan nu bruges som ID
i DeLaval robotter

13-12-11

På Kvægbrugets Forsøgscenter, KFC har man i nogen tid brugt elektroniske øremærker i stedet for de traditionelle transpondere til at identificere den enkelte ko i DeLaval malkerobotterne. De praktiske erfaringer på KFC er gode og samtidig er der penge at spare for landmanden.

Læs mere »

Undgå taberkøer via avl

25-11-11

En ny undersøgelse ved Aarhus Universitet peger på, at nogle køer allerede fra fødslen har større risiko for at blive taberkøer. Arvbarheden for taberkoscoren er nemlig på niveau med arvbarheden for fx yverbetændelse og reproduktion. Det betyder, at det med tiden bliver muligt at inkludere taberkoscoren i avlen for mere robuste køer.

Læs mere »

Ny rapport -
Automatisk registrering af adfærd hos kvæg
28-10-11

En ny rapport fra Aarhus Universitet sætter fokus på anvendelse af automatisk registrering af kvægets adfærd i forhold til dyrevelfærd og produktion. Rapporten ”Sygdomsadfærd og automatisk registrering af adfærd hos malkekvæg 2011" kan downloades her .

Nyt fra Fodringsdag 2011 i Herning

28-09-11

Tirsdag den 6. september blev der afholdt temadag om aktuelle fodringsspørgsmål i Herning, hvor der blev præsenteret nyt fra rådgivningens og forskningens verden. Du kan se eller gense dias og bilag fra dagen her:

Hent dias og bilagsmateriale »

TV-indslag om specialmælk fra KFC

13-09-11

Kvægbrugets Forsøgscenter har haft besøg af TV-MidtVest i anledning af, at KFC's køer er med i et nyt stort forskningsprojekt, som skal undersøge mælkefedts sundhedsmæssige egenskaber. Hør forsker Mette Krogh Larsen fortælle mere om forsøget i TV-indslaget i 19.30 - udsendelsen den 7. september 2011 »

Ny metode på vej til diagnosticering af fedtlever

26-08-2011

Fedtlever hos malkekøer har indtil nu kun kunnet påvises sikkert ved hjælp af leverbiopsier. Nu har forskere ved DJF fundet nogle biomarkører, som, på længere sigt, er potentielle til at kunne påvise sygdommen på basis af blodprøver.

Læs mere »

Ny enkel metode til beregning af koens energibalance

26-08-2011

En ny enkel metode beregner malkekoens energibalance kun ud fra hyppige vægtmålinger og huld. Metoden kræver altså ikke viden om koens mælkeydelse eller foderindtag og har således potentialet til at blive et let tilgængeligt managementredskab for landmænd i det daglige.

Læs mere »

Er der tjek på automatisk udtagning af mælkeprøver fra malkerobotter?

26-08-2011

Overførsel af mælkerester fra én mælkeprøve til en anden – kaldet ”overslæbning” - kan være en betydelig fejlkilde i forbindelse med udtagning af prøver fra forskellige køer. Forskere har nu udviklet en effektiv metode til måling af overslæb i malkerobotter og på mælkemålere.

Læs mere »

Nyt projekt på KFC:
Nye og bedre mastitis fænotyper i kvægavlen

22-08-11

På Kvægbrugets Forsøgscenter er der startet et nyt projekt, som skal se nærmere på hyppige in-line målinger og præcis diagnostik til forbedring af mastitis fænotyper i kvægavlen.

Læs mere »

Mælkefedt og human sundhed

17-08-2011

I øjeblikket er nogle af KFC's køer i færd med at producere mælk med et særligt indhold af fedtsyrer, som skal bruges i humanforsøg. Målet er at opnå en mere dybdegående forståelse af mælkefedtets sundhedsmæssige egenskaber.

Læs mere »

Stort tab af fosfor i urin ved ketose

29-06-2011

En screening af et stort antal køer på KFC for fosfor (P) i urin tyder ikke på, at der er grundlag for at anvende avlsarbejde til at reducere udledning af fosfor i urinen fra køer. Derimod påviser resultaterne en stærk sammenhæng mellem forekomsten af ketose og høj koncentration af P i urin.

Læs mere »

Mere omega-3-fedtsyre i mælken ved fodring med hørfrø

29-06-2011

Hørfrø i foderet giver højere indhold af den gavnlige linolensyre i mælken uden at det går ud over mælkens smag. Det viser forsøg ved Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC).

Læs mere »

God effekt af rapsfrø som fedttilskud til goldkøer

29-06-2011

I et fodringsforsøg ved Kvægbrugets Forsøgscenter er den fysiologiske betydning af fedttildeling i goldperioden blevet undersøgt på malkekøer. Tildeling af fedt i form af rapsfrø i goldperioden havde positiv effekt på køernes stofskifte i tidlig laktation.

Læs mere »

Fodring med raps- og hørfrø

29-06-2011

Fodringsforsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter har vist, at høje mængder umættet fedt i foderet, som bl.a. kan medvirke til at reducere køernes metanproduktion, ikke påvirker foderoptagelse og mælkeproduktion negativt.

Læs mere »

Mindre metan-udskillelse med fedttilskud

25-05-2011

Et forsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter undersøger, hvordan forskellige typer af fedt samt tilskud af aminosyrer dels påvirker køernes udskillelse af metan og dels påvirker mælkeproduktionen.
Læs mere »

Effekt af grovfoderkvalitet ved lav protein-forsyning

25-05-2011

På Kvægbrugets Forsøgscenter er man i færd med at undersøge, hvilken betydning kvaliteten af grovfoderet har i forbindelse med henholdsvis høj og lav proteintildeling.

Læs mere »

"Koens nye liv" på TV

27-04-11

Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) har endnu engang haft besøg af et TV-hold fra produktionsselskabet LandTV. Denne gang med det formål at lave en TV-udsendelse om "koens nye liv" i en moderne kvægstald. Det handler om de mange tiltag, der er i gang for at sikre køerne gode livsbetingelser.

Læs mere »

Hvornår er koen virkelig i brunst?

27-04-2011

Der findes forskellige metoder til at opdage brunst i malkekvægsbesætninger. På KFC har man i en periode haft tre forskellige metoder i brug, hvilket har givet mulighed for at undersøge, hvordan metoderne fungerer i forhold til at finde det rigtige brunsttidspunkt.

Læs mere »

Halthedsvurdering på video

31-03-2011

Videncentret for Landbrug, Kvæg har udsendt denne video, som informerer om vigtigheden af at halthedsvurdere sine køer. Videoen informerer bl.a. om konsekvenserne af halthed samt praktiske anvisninger til, hvordan man udfører en god halthedsvurdering.

Se videoen »

Yverets forsyning med vigtige næringsstoffer

25-03-2011

Hvordan påvirker foderændringer yverets forsyning med næringsstoffer? Og er der næringsstoffer, der er særligt vigtige at være opmærksomme på for at opnå en god mælkeproduktion? Det er nogle af de spørgsmål som undersøges nærmere i forsøg på KFC.

Læs mere »

Gavner det at aflaste halte køer i skånehold?

22-03-2011

Nogle af KFC's køer vil i den nærmeste fremtid indgå i et forsøg, som skal se nærmere på, om køer med halthedsproblemer kan have gavn af at blive aflastet i skånehold.
Læs mere »

Automatisk klovvask virker!

28-02-2011

Forskningsprojekt dokumenterer, at automatisk klovvask er effektivt mod digital dermatitis. En del af projektet er gennemført på Kvægbrugets Forsøgscenter.

Læs mere »

Store forskelle i mælkens ostningsevne

28-02-2011

Resultater fra et netop afsluttet ph.d. projekt har vist, at mælk fra danske køer har meget forskellig ostningsevne og at noget mælk slet ikke kan koagulere.

Læs mere »

Nykælverhold gavner førstekalvskøer

28-02-2011

En undersøgelse med knap 500 malkekøer har vist, at et nykælverhold til køer i første laktationsmåned havde en positiv indvirkning på mælkeydelse, sundhed og adfærd hos
førstekalvskøerne.

Læs mere »

   

Sodahvede og glycerol til malkekøer

28-02-2011

Et fordringsforsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter har vist, at glycerol kan anvendes som et alternativt fodermiddel til højtydende malkekøer. De anvendte mængder gav dog en lavere EKM ydelse end sodahvede, men øgede samtidigt mælkens proteinindhold.

Læs mere »

Nyt billedatlas over klovsygdomme
09-02-2011

Der er nu hjælp at hente for klovbeskærere og kvægbrugere, som har brug for at registrere klovlidelser. Der er nemlig udarbejdet et nyt opslagsværk: ” Nordisk Klovatlas ” som indeholder illustrative billeder af de enkelte klovlidelser i forskellige sværhedsgrader. Opslags-værket er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Kvæg.
Læs mere »

Opstaldning af goldkøer
19-01-2011

Som en del af det større projekt ” Ko-komfort omkring kælvning ” gennemføres der i øjeblikket et forsøg på KFC, der sætter fokus på opstaldning af gold-køer. Formålet er at undersøge, hvilken betydning forskellige opstaldningsforhold, i perioden op til kælvning, har for kælvningsforløb, foderoptagelse og mælkeydelse.
Læs mere »

  2010

Herd Navigator på vej ud i verden

22-12-2010

DJF har siden 2001 været involveret i udviklingen af Herd Navigator, et fuldautomatisk system til overvågning af reproduktion, yversundhed, ketose og fodring hos malkekøer. Systemet kører på gårde Danmark, Sverige, Tyskland og Holland, og meget snart også i Italien og Finland.
Læs mere »

Miljøvenlige fodringsstrategier til kvier og malkekøer - to nye projekter

22-12-2010

Kvægbrugets Forsøgscenter er fra i år vært for to store projekter, der skal undersøge langtidseffekterne af fodringsmæssige tiltag med henblik på at nedsætte udskillelsen af kvælstof og metan fra malkekøer og kvieopdræt.
Læs mere »

Metode kan udpege halte køer på baggrund af on-line data

22-12-2010

Det er nu lykkedes for forskere fra DJF og DTU at lave en metode til automatisk udpegning af halte køer.
Halthed hos køer i de danske malkekvægsbesætninger er i dag et udbredt problem, som forringer dyrevelfærden og koster landbruget mange penge.
Læs mere »

Måling af metanudskillelsen hos drøvtyggere
15-12-2010
Nogle af KFC's kvier og ungtyre, deltager i øjeblikket i forsøg, hvor man måler på det enkelte dyrs metan-udskillelse i såkaldte metan-kamre. Metankamrene befinder sig i stalden på DJF.
Læs mere »

Klovbeskæring og registrering

10-11-2010

Der har de seneste par dage været fuld gang i klovbeskæringen på Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC). Tre gange årligt kommer klovbeskærerne forbi for at beskære klovene på køerne. Der benyttes undervejs en såkaldt touch skærm til at registrere eventuelle klovsygdomme.
Læs mere »

Højtydende køer vil malkes ofte

27-10-2010

En genetisk analyse af syv års malkedata fra KFC viser, at de køer der har arvelige anlæg for høj ydelse også bliver malket oftest. Analysen viser også, at køer med meget høj ydelse per malkning giver tyndere mælk.

Læs mere »

Malkekøers tilpasning til ændringer i energiforsyningen

26-08-2010

Køer på Kvægbrugets Forsøgscenter fik i fire dage tildelt lavenergi-foder og nedsat kraftfodertildeling i malkerobotten. Målet var at finde nye biomarkører til at identificere fysiologisk ubalance hos køerne. Alle køer reagerede med samme procentvise fald i ydelse, mens køer i tidlig laktation også reagerede med et øget indhold af ketonstoffet BHBA i mælken.

Læs mere... »

Metan-målinger på KFC viser gunstige resultater

26-08-2010

På Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) har der været foretaget individuelle målinger af køernes metanproduktion. De foreløbige resultater tyder på, at der er gode muligheder for at begrænse køernes metanudskillelse via avl og fodring.

Læs mere... »

Skånsom opstart af ny laktation
18-08-2010
Kan man fremme køernes velfærd og produktion ved at give dem en skånsom start på den nye laktation? Det vil et nyt forsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter undersøge nærmere.
Læs mere... »
Mindre fosfor til køerne
29-06-2010

Der er nu god dokumentation for, at fosfortildelingen til køer kan reduceres i forhold til den nuværende praksis uden negativ effekt på mælkeproduktion, reproduktion eller sundhed.

Læs mere »

 

Udvikling af overvågningsteknologi
25-06-2010

Ved KFC arbejder man lige nu på at udvikle værktøjer, som kan ”sladre” om køernes fysiologiske tilstand, sundhed og velfærd og give landmanden et godt beslutningsgrundlag at arbejde ud fra.
Læs mere »

Malkekøers tilpasningsevne ved foderændringer

28-04-2010

Et DJF-forsøg har vist, at køer i tidlig laktation er ret fleksible i deres evne til at tilpasse sig foderændringer i form af varierende indhold af protein og stivelse.

Læs mere »

Kviefodringens betydning for ydelsen som ko
27-01-2010

Højt foderniveau i mælkefodringsperioden har en positiv effekt på den senere mælkeydelse. Derimod vil et højt foderniveau efter fravænning men før puberteten have en negativ effekt på den senere mælkeydelse.
Læs mere »

Smagstest af forskellige mælketyper
20-01-2010

Et trænet smagspanel og forbrugere har testet, hvorvidt fodertype, race og lagring har betydning for mælkens smag. Test-resultaterne viste, at alle tre faktorer spiller en rolle for smagsoplevelsen.
Læs mere »

 

  2009
 
Koens økonomiske værdi
28-10-2009

Ydelsesmålinger kan bruges til at opdatere koens økonomiske værdi dagligt og beregne, hvornår det er optimalt at udsætte den.

 
Fra Biosens til Herd Navigator
24-06-2009

Tests af Herd Navigator i en række malkekvægbesætninger har vist gode resultater. En version til VMS-besætninger ventes klar i efteråret 2009.

 
Ædetid – et sygdomsbarometer?
29-04-2009

Registreringer fra Kvægbrugets Forsøgscenter har vist, at køers ædetid kan give et estimat for køernes foderoptagelse. Dermed kan registrering af koens ædetid være et muligt redskab til udpegning af ”problemkøer”.

 
Bestemmelse af tørstofindhold i majsensilage
29-04-2009

Et nyudviklet skærehoved til det lange eldrevne ensilagebor giver en mere præcis bestemmelse af tørstofindholdet i majsensilage viser en test på Kvægbrugets Forsøgscenter.

 
Automatisk blodprøvetagning hos køer
17-03-2009

Et nyudviklet system til automatisk blodprøveudtagning hos køer giver nu mulighed for at kunne udtage en serie af gentagne blodprøver uden at forstyrre og stresse koen.

 
Højere ydelse med individuel fodring
17-03-2009

Det er muligt at opnå en højere mælkeydelse ved at fodre med en energirig foderration i tidlig laktation. Men rationens energikoncentration skal reduceres straks ved vægtstigning.

 
Fedt i foder gav ikke mere mælk
26-01-2009

Fedttilskud i foderet til malkekøer gav mod forventning ikke højere mælkeydelse viser forsøg ved KFC. Resultatet kan bl.a. skyldes, at fedtfodring lige efter kælvning har en negativ effekt på ydelsen.
Læs mere »

  2008
 
Jersey bedre til ost end SDM og RDM
25-08-2008

Forsøg på KFC har vist, at jerseykøernes mælk er klart bedre egnet til ostefremstilling end SDM og RDM. Der er generelt fundet store forskelle mellem racer på mælkens evne til at koagulere.

 
Kobbersulfat gav ingen garanti
24-06-2008

På Kvægbrugets Forsøgscenter er der blevet testet to forskellige klovplejemidler, kobbersulfat (7,5%) og KlingonBlueTM. Der kunne ikke vises en forebyggende effekt mod digital dermatitis.

 
God smag i kraftfoderet betaler sig
23-06-2008

Hvis køerne tilbydes ”favoritblandingen” i AMS'en, resulterer det i flere besøg og en øget mælkeproduktion. Det viser forsøg ved DJF.

 
Fodring og mælkekvalitet
28-05-2008

I 2007 er der lavet analyser af mælk fra køer fodret med forskellige typer og mængder af fedt i foderet. Foreløbige data viser bl.a., at race spiller en større rolle i den sensoriske bedømmelse af mælk end fodring.

 
Grupppeskift er en belastning
30-04-2008

På Kvægbrugets Forsøgscenter er det nu blevet undersøgt, hvordan gruppeskift påvirker køernes velfærd og produktion. Resultaterne viser, at gruppeskift medfører øget aggression og et fald i ydelsen.

 
Flere besøg i malkerobotten
29-04-2008

Køer går gerne oftere i malkerobotten, hvis der er noget at hente. Større mængder kraftfoder i malkerobotten øger nemlig antallet af besøg, især i kombination med lavt energiindhold i grundfoderet. Det viser resultater fra Kvægbrugets Forsøgscenter.

 
Behandling af Digital Dermatitis
29-04-2008

Kvægbrugets Forsøgscenter erstattede i 2007 den rutinemæssige brug af klovbade med et månedligt tjek af klove i beskærerboks og behandling af især Digital Dermatitis. Behandlingen var effektiv. 90 % var helbredte efter en måned.

  2007
 
Foderstyring efter koens vægt kan øge laktationsydelsen
30-10-2007

Resultater fra Kvægbrugets Forsøgscenter viser, at SDM køer kan give mere mælk, hvis de gennem laktationen bliver tildelt to fuldfoderblandinger med forskelligt energiindhold - frem for én blanding.

 
Malkekoen online – Resultater fra BIOSENS
29-10-2007

Første fase af projektet BIOSENS er nu afsluttet. I øjeblikket afprøves prototyper af produktet ”Herd Navigator”, et fuldautomatisk overvågningssystem, hos en række mælkeproducenter i Danmark.

 
Køers hviletid kan nu måles nøjagtigt
29-08-2007

En ny type sensor til registrering af køers liggetid er blevet valideret ved DJF. Sensortypen, som bl.a. er afprøvet på KFC, registrerer med stor nøjagtighed om en ko står op eller ligger ned.

 
Foderstrategier til fremtidens malkeko - Lad koen bestemme
19-04-2007

Formålet med dette projekt var at udvikle fodringsstrategier til højtydende køer, hvor fodringen så vidt muligt sker på køernes præmisser.

 
Teknik til måling af smertefølsomhed og stresspåvirkning etableret i løsdrift
24-04-2007

Det er muligt at teste om forskellige ændringer i f.eks. staldindretning eller management er en belastning for køerne

  2006
 
Aktivitetsdata kan bruges til selektion for tidlig brunst efter kælvning
21-12-2006

Ved konsekvent brug af denne teknik kan man avle efter køer der kommer tidlig i brunst efter kælvning og som desuden viser høj aktivitet ved brunst

 
Forsøg med behandling af goldkøer på KFC
31-10-2006

Patteforseglingsmidlet Orbesealer forbedrede ikke yversundheden i goldperioden på KFC, hvor yversundheden i goldperioden i forvejen er god. Det mindsker dog ikke vigtigheden af at fokusere på dette område, da yverinfektioner stammende fra goldperioden i mange besætninger er et stort problem.

 
Det er lykkedes at fremavle to forskellige genetiske linier på KFC
28-03-2006

På KFC er køerne inden for hver af de tre racer opdelt i to genetiske linier, henholdsvis en ydelseslinie (Y) og en sundheds-reproduktionslinie (SR). En foreløbig evaluering viser, at det i udstrakt grad er lykkedes at gøre de to linier forskellige, genetisk set.

  2005
 
Automatisk vejning i malkerobotten
20-12-2005

Automatisk vægtregistrering i AMS'en er pålidelig forudsat, at platformvægtens vejeplade er tilstrækkeligt stor og hensigtsmæssigt udformet.

 
Energirigt foder kan reducere vægttab
21-09-2005

Førstekalvskøer havde kortere periode med vægttab efter kælvning, når de blev fodret på højt energiniveau.

 
Vurdering af køers mastitis-status
25-08-2005

Foreløbige resultater viser, at et system med stor sikkerhed kan finde køer med mastitis 3-4 dage før der er synlige tegn.

 
Genernes betydning for kødets mørhed
07-07-2005

Forsøg tyder på, at restriktiv fodring, kombineret med ad libitum fodring 4 uger før slagtning, kan medvirke til øget muskelnedbrydning via generne.

 
System til vurdering af køers reproduktionsstadie testes på KFC
08-06-2005

Ved Kvægbrugets Forsøgscenter testes der i øjeblikket et system, som kan fastslå, på hvilket reproduktionsmæssige stadie den enkelte ko befinder sig i. Computermodellen analyserer primært på målte progesteron-koncentrationer i mælken.

  Før 2005
 
Pattesundheden forbedres med øget glycerinindhold i pattedybningsmiddel
20-08-2002

På KFC blev der fra april til juli sidste år gennemført et forsøg med det formål at evaluere samspillet mellem malkefrekvensen, højere glycerin-indhold i pattedypningsmidlet, patternes sundhedstilstand og formælkens udseende og celletal (målt som CMT-score). I forsøget indgik 140 køer fordelt på 3 hold. Patterne blev automatisk sprayet efter endt malkning med enten DeLaval ProactiveÔ eller DeLaval ProactiveÔ Plus. Forskellen på de to pattemidler er indholdet af glycerin, som er henholdsvis 2 og 8%.

 
Mælkens indhold af kasein varierer med race og laktationsstadie
22-03-2002

De første resultater i et projekt, hvor renprotein i mælk er undersøgt, viser at: · Indholdet af kasein er højst i mælk fra Jersey og RDM. · Målt som den andel af mælkens totalprotein der findes som kasein ligger SDM cirka 2 procentenheder lavere end de to andre racer. · Indholdet af kasein varierer med laktationsstadiet. · Indhold af protein og kasein stiger generelt gennem laktationen. Hos RDM og Jersey stiger kaseintallet fra et niveau på 78 først i laktationen til et niveau på 80-81 i slutningen af laktationen. Hos SDM er tallet stabilt gennem laktationen

 
Fedtkuglerne er størst i mælk fra Jerseykøer
05-03-2002

Fedtkugler i mælk har forskellig størrelse afhængig af køernes race. Fedtkuglerne i jerseymælk er de største, da størrelsen stiger med fedtprocenten. Undersøgelser tyder på, at mælk med store fedtkugler er mere følsom for mekanisk belastning før køling og derfor lettere smager harsk. Fodring kan have indflydelse på fedtprocenten og dermed på størrelsen af fedtkuglerne.

 
Køers ligge- og ædetid i systemer med AMS
05-02-2002

I et forsøg på KFC er to grupper køer blevet døgnobservaret og deres adfærd er kortlagt. I hver gruppe var der 35 køer og racerne SDM og RDM gik blandet. Grupperne havde enten fri eller styret adgang til AMS'en. Den fri trafik gav køerne direkte adgang til foderbordet, den styrede ledte dem gennem AMS'en. I forsøget indgik også observationer af malkefrekvens.

  Flere artikler... »
(linker til KFC's gamle hjemmeside)


 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.sorensen@agrsci.dk