Kvægbrugets Forsøgscenter - nyhedsarkiv


 

 

Nyhedsarkiv om småkalve og slagtekalve

 

 

 


 

 

   

 

Ikke alle bøffer er lige store klimasyndere

29-04-16

Produktion af oksekød udleder drivhusgasser og bidrager derved til den globale opvarmning – men ikke alle bøffer er lige store bidragsydere til problemet.

Læs mere...»

   

 

 

 

Bliv master i Vurdering af Husdyrvelfærd - det betaler sig!

14-03-16

Overvejer du en efteruddannelse inden for vurdering af dyrevelfærd? Så læs her om tre studerendes erfaringer og udbytte med Masteruddannelsen: Vurdering af husdyrvelfærd” ved Aarhus Universitet. Alle tre har fundet uddannelsen særdeles givende og relevant for deres arbejde og vil klart anbefale den til andre. Måske du har lyst til at være en del af det nye hold som starter op igen til september 2016?
Læs mere...»

   

 

 

Kornbærme kan erstatte rapsskrå og roepiller i fuldfoder til slagtekalve

04-03-16

Slagtekalve fodret med en stor andel kornbærme havde en ligeså god tilvækst og slagtekvalitet som kalve fodret med en traditionel fuldfoderblanding med rapsskrå og roepiller. Det viser de første resultater fra forskningsprojektet ”Billig fodring af slagtekalve”. Da prisen på kornbærme ikke er lige så økonomisk attraktiv, som da forsøget startede, er det dog ikke en type fodring man p.t. vil indføre i praksis.

Læs mere...»

   

 

 

Dyrevelfærd - et vidt begreb

28-01-16

Det er positivt, når landbrugsskolerne prioriterer dyrevelfærd i undervisningen. Det er med til at øge forståelsen mellem landmænd og forbruger, som opfatter dyrs velfærd og trivsel meget forskelligt. Det var et af budskaberne på temadagen om landbrugsuddannelsernes rolle i forhold til dyrevelfærd, som blev afholdt på AU Foulum den 25. januar.

Læs mere...»

   

Velfærden hos kalve og køer under lup i to nye projekter

06-03-15

Forskere ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, skal undersøge kalvenes velfærd i økologiske besætninger, samt hvad det betyder for køer, der lider af yverbetændelse, at komme i sygeboks. Videncenter for Dyrevelfærd støtter de to projekter.

Læs mere...»

 

 

 

Høj tilvækst og flotte slagtekroppe hos 12 måneders krydsningskalve

04-03-15

Den første forsøgsrunde med 12 måneders krydsningskalve er netop gennemført på DKC. Resultaterne viser, at der er et stort potentiale i at producere krydsningskalve, da fodereffektivitet, nettotilvækst og slagtekroppens form er væsentligt bedre for krydsningstyrene i forhold til renracede
Holsteintyre. I næste forsøgsrunde vil krydsningskvierne blive slagtet ved 15,9 måneders alderen, og det skal bidrage til at finde produktionsøkonomisk relevante produktionssystemer for krydsningskvierne.

Læs mere...»

 

 

Høj andel stivelse mindsker metanudledningen fra slagtekalve

04-03-15

I projektet ”Billig fodring af slagtekalve - konsekvenser for klimaftryk, sundhed og økonomi” er der undersøgt fire meget forskellige foderrationers effekt på tørstofoptag og metanproduktion. Resultaterne viser, at foderrationer med en høj andel af stivelse og lav NDF medfører en lavere metanproduktion end hvis andelen af stivelse er lav og NDF høj. Læs mere...»

Øko-kød skal være specielt for at kunne sælges dyrt
20-01-15
Forskningsprojektet SUMMER har vist, at det er muligt at profilere økologisk kød ved at bruge mere lokalt produceret protein og lægge ekstra vægt på sundhed og velfærd - men det kræver, at smag og kvalitet er i top.
Læs mere...»

   
  2014
   

Billig fodring af slagtekalve - nyt projekt ved DKC

09-09-14

Et nyt projekt ved DKC i Foulum skal undersøge konsekvenserne ved at anvende billig fodring af slagtekalve og ungtyre. Den billige fodring vil være baseret dels på hjemmeavlet foder og dels på alternative billige fodermidler fremfor traditionelt indkøbt pelleteret kraftfoder.

Læs mere...»

Temadag om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

09-09-14

Den 24. september 2014 kan du komme med på en heldagsekskursion til Sydfyn, som vil gøre dig godt rustet til at rådgive om tilskud til naturpleje i 2015. I løbet af dagen besøges strandenge på Helnæs Made samt overdrev og rigkær i Svanninge Bakker. Besøgsarealerne bruges som udgangspunkt for diskussion og erfaringsudveksling og undervejs underbygges teorien med faglige indspil. Temadagen henvender sig til landbrugsrådgivere samt kommunale og statslige naturmedarbejdere.

Læs mere...»

 

Specialsæd begrænser aflivning af tyrekalve

21-07-14

Siden 2012 er der sket en stigning i anvendelsen af kønssorteret sæd på 34% samt en stigning på 33% i anvendelsen af kødkvægssæd. Brug af specialsæd kan være med til at dæmme op for aflivningen af Jersey tyrekalve, som typisk ikke kan betale sig at fede op til slagtning. Foodculture.dk har aflagt besøg hos mælkeproducent Niels Jørgen Pedersen, som har haft stor succes med at bruge kønssorteret sæd på sin bedrift, samt hos Danmarks Kvægforskningscenter, som bl.a. forsker i brug af kødkvægssæd. Se TV-indslag »

Hvorfor dør der flere Jerseykalve end Holsteinkalve?

25-06-14

Kalvedødelighed er endnu engang kommet i fokus i det danske landbrug. Derfor er der også kommet fokus på den store forskel på dødeligheden blandt racerne, herunder at finde årsagen til den væsentligt højere dødelighed hos Jerseykalve sammenlignet med Holsteinkalve.

Læs mere...»

Nye mælkeautomater til DKC-kalve

06-05-14

Småkalvene på Danmarks Kvægforskningscenter er blevet beriget med nye mælkeautomater, da de gamle var slidt op. Opstartsfasen har været nem – nu bliver næste skridt, at kunne styre de mange mælkedata fra pc’eren.

Læs mere...»

 

 

 

Kom til gratis seminar om naturkød den 10. juni

06-05-14

Projekt Smag på Landskabet inviterer til seminar den 10. juni. Projektets formål er at gøre naturplejen mere rentabel for landmanden. Forsker Margrethe Therkildsen fra Aarhus Universitet vil fortælle om kødkvalitet, smag, og hendes seneste resultaterne om, at kød fra dyr, der har afgræsset naturarealer, har en let smag af vildt samt et særligt højt indhold af de sunde umættede fedtsyrer. Du får også tips til markedsføring og alternative salgsmetoder. De suppleres af erfaringer fra landmænd med gårdbutik og salg af naturkød.

Læs mere...»

  2013

Økologisk ungtyreproduktion og naturpleje

18-12-13

Der kan produceres små ungtyre på basis af ammetantekalve og udsætterkøer fra malkekvægholdet,
der har afgræsset naturarealer og omdriftsarealer, når de færdigfodres på stald. Det viser de seneste resultater fra forsøg ved Kvægbrugets Forsøgscenter.

Læs mere...»

 

Nyt hold krydsningskalve ankommet til KFC

28-10-13

Omkring 50 nye krydsningskalve er ankommet til KFC inden for de sidste par uger. I den seneste undersøgelsemed krydsningskalve på KFC blev kalvene slagtet lige før 8 måneders alderen for at passe med EU's kalvekødsdefinition. Meget tyder dog på, at det både produktions- og afsætningsmæssigt vil være bedre at slagte kalvene ved en højere alder. Denne gang ønskes potentialet ved produktion af større og ældre slagtedyr derfor undersøgt.

Læs mere...»

 

Smager kød fra enggræssende dyr bedre?

03-10-13

I projektet Smag på Landskabet undersøger man, om bøffen reelt er sundere og mere velsmagende, hvis den stammer fra dyr, der har græsset på en sommereng. Projektets mål er at gøre naturpleje rentabel for landmanden, så vi i højere grad, kan få plejet de danske naturarealer på den mest skånsomme måde.

Læs mere...

Større udbud af økologisk oksekød i fremtiden

29-05-13

Økologiske malkekøer og kødkvæg krydses i forskningsprojekt ved Aarhus Universitet for at afdække mulighederne for produktion af økologisk kød fra ungkvæg. Der er potentiale for de økologer, som vil specialisere sig i kødproduktion, mener forskeren bag projektet.

Læs mere...»

Sæd fra kødkvæg til inseminering af malkekøer 
er populært

19-03-13

I 2012 steg forbruget af sæd fra kødkvæg til inseminering af malkekøer med 40 procent. Kønssorteret sæd og god økonomi i krydsningskalvene har banet vejen. Bl.a. projektet ”Kødkvægsproduktion uden støtte”, som KFC har deltaget i, har været med til at anspore kvægbrugerne til at bruge kødkvægssæden.

Læs mere »

  2012

Se video fra projekt på KFC om ammetantekalve
19-12-12

Du kan nu se en video, som omhandler det aktuelle projekt "Naturpleje med ungtyre fra malkekvægholdet". Videoen fortæller i ord og billeder baggrund og formålet med projektet.

Se video »

Kom og hør om naturpleje og kødproduktion
21-08-12
Tirsdag den 4. september kl. 19-21 afholdes der møde om produktion af græskalve på udsætterkøer. Der vil være oplæg ved Thorkild Nissen, Økologisk Landsforening samt Mogens Vestergaard, Aarhus Universitet. Mødet finder sted i Skarrild ved Kibæk, hvor 12 SDM udsætterkøer hver især er blevet koblet med to tyrekalve. Tyrekalvene skal til efteråret indgå i et fodringsforsøg på KFC.

Læs mere »

Social kontakt kommer kalvene til gode

27-06-12

Parvis opstaldning af kalve er et lovende alternativ til den traditionelle enkeltopstaldning. Et Ph.D. projekt har belyst betydningen af social kontakt for kalvenes adfærd og tilpasning til miljøskift. Resultaterne viser, at social kontakt i mælkeperioden øger kalvens sociale ompetencer
og evne til at tilpasse sig et nyt miljø.

Læs mere »

Mere kød og bedre fodereffektivitet med krydsningskalve

27-06-12

Der er i 2011-2012 gennemført et produktionsforsøg med krydsningskalve på KFC. Forsøget viste, at krydsnings-effekten slog mest markant igennem på slagtekroppens
vægt, idet slagteprocenten var 2-5 % enheder højere for krydsningskalvene. Endvidere var tilvæksten øget betydeligt for krydsningstyrene, især hos Jersey.

Læs mere »

Markant mere kød på krydsningskalve

21-05-12

I 2010 blev 500 malkekøer insemineret med kødkvægssæd i projektet 'Fremtidens kalveproduktion'. Heraf blev 48 krydsningskalve fulgt tæt på Kvægbrugets Forsøgscenter. Kalvene er nu slagtet og resultaterne viser høj slagteprocent og god tilvækst hos krydsningerne.

Læs mere »

10 år med slagtekalveforsøg på KFC, 2.del: Majsprodukter til slagtekalve

30-04-12

Majsensilage, kolbemajsensilage og ensileret kernemajs kan anvendt rigtigt indgå i foderrationer til slagtekalve. Denne artikel gennemgår resultaterne fra forsøg og afprøvninger med de tre typer af majsprodukter til slagtekalve.

Læs mere »

Øjebliksbilleder fra krydsningskalveprojektet

14-03-12

I 2011 blev der igangsat et projekt med krydsningskalve, baseret på krydsninger imellem kødkvægracer og malkeracerne Holstein og Jersey. Kalvene er nu tæt på slagtetidspunktet – derfor har KFC valgt at bringe en ”billedkavalkade”, for at vise de visuelle forskelle, som umiddelbart er at se mellem de seks grupper af dyr. Læs mere »

Stor interesse for krydsningskalve

06-02-12

Onsdag den 1. februar 2012 blev der afholdt åbent hus på Kjargaarden i Sunds. Her kunne de over 1000 fremmødte se ca. 300 krydsningskalve af malkekvæg og kødkvæg, født i juli-oktober 2011. De er med i en afprøvning af krydsningskalves potentiale for kødproduktion.

Læs mere »

  2011

Nyt projekt på KFC:
Slutfodring af ammetantekalve af malkekvægracen

09-11-11

I alt 14 kalve ankom midt i oktober til KFC. De indgår lige nu i et slutfodringsforsøg med henblik på at undersøge, hvilken betydning to forskellige fodringsstrategier har på foderudnyttelse, tilvækst, slagtekvalitet og produktionsøkonomi.

Læs mere »

Kraftfoder til slagtekalve giver mindre metanudskillelse end crimpet majs

31-10-11

Fodring med kraftfoder reducerer metanudskillelsen hos slagtekalve sammenlignet med at fodre med crimpet majs. Det viser resultater fra et slagtekalveprojekt på Kvægbrugets Forsøgscenter.

Læs mere »

LandTV - "Længe leve tyrekalven"

29-08-11

LandTV besøger i denne nye TV-udsendelse ”Længe leve tyrekalven” to af de mælkeproducenter, der håber, at gårdens tyrekalve fremover får et længere liv. Udsendelsen følger også kalvenes videre vej til slagtekalveproducenten og slagteren.

Læs mere »

Slagtekalve trives godt på kolbemajsensilage

27-04-2011

Slagtekalve fodret med kolbemajsensilage klarer sig fint både mht. tilvækst og sundhed viser resultater fra fodringsforsøg gennemført på KFC. Foderudnyttelse og afregningspris var lidt lavere ved 60% kolbemajsensilage, hvilket dog modsvaredes af en lavere foderpris.

Læs mere »

Krydsningskalve til kødproduktion

28-02-2011

Nyt projekt på Kvægbrugets Forsøgscenter skal belyse økonomien, effektiviteten og kvaliteten i kødproduktion, når den er baseret på krydsninger imellem Limousine og malkeracerne Holstein og Jersey.

Læs mere »

  2010

Ti år med slagtekalveforsøg på KFC
22-12-2010

Siden oprettelsen af KFC for 10 år siden er der gennemført en stribe forsøg med slagtekalve. Udover produktionsforsøgene på KFC har der også foregået sideløbende aktiviteter på DJF i Foulum af mere basal aktivitet, ligesom der i er gennemført afprøvninger i praksis. Denne artikel opsummerer, hvad vi har opnået af resultater hidtil med hensyn til kraftfodertyper, halm og hø.
Læs mere »

Måling af metanudskillelsen hos drøvtyggere
15-12-2010
Nogle af KFC's kvier og ungtyre, deltager i øjeblikket i forsøg, hvor man måler på det enkelte dyrs metan-udskillelse i såkaldte metan-kamre. Metankamrene befinder sig i stalden på DJF.
Læs mere »

Sygdom ændrer kalves adfærd

27-10-2010

Kalves adfærd under sygdom er blevet undersøgt med henblik på at udvikle et system til sundhedsovervågning af kalve. Kalvene reagerede på sygdom som forventet, men mælkemængde og race påvirkede nogle af de målte variable.

Læs mere »

Majsfodermidler til slagtekalve

16-06-2010

Første runde i forsøget med majsfodermidler til slagtekalve er nu gennemført. I første omgang var det kolbemajsensilage, der skulle afprøves. I næste runde er det crimpet majs.
Læs mere »

Fodringsstrategier til fravænnede kødkvægskalve

28-04-2010

På KFC er der lavet en undersøgelse af forskellige fodringsstrategier til kødkvægskalve efter fravænning. Resultaterne viste ingen forskel i tilvækst samt kun små forskelle i slagtekvalitet.

Læs mere »

Skal kødkvægskalve fravænnes tidligt eller sent?
18-02-2010

Forsøg på Kvægbrugets Forsøgscenter tyder på, at kalvenes vægt ved slagtning samt slagtekvalitet er upåvirket af, om fravænningsalderen er 3 eller 6 måneder. Dog fik de tidligt fravænnede et forspring.
Læs mere »

  2009
Alternative kraftfodertyper til slagtekalve
28-10-2009

Et afsluttet projekt med alternative kraftfodertyper til slagtekalve tyder på, at kraftfoder med en lavere vomnedbrydelighed af stivelse kan give lidt bedre vomsundhed.
Læs mere »

Brug af råmælksbank kræver god hygiejne
28-10-2009

Bakteriologisk undersøgelse har vist, at der kan være for højt bakterieindhold i råmælk opbevaret i en råmælkbank.
Læs mere »

Rapport fra Temamøde i Slagtekalveproduktion
29-07-2009

Den 4. juni blev der afholdt Temamøde i Slagtekalveproduktion ved DJF i Foulum omhandlende Ernæring, Sundhed og Velfærd. Var du ikke med har du mulighed for at downloade rapporten her.

Nyt udstyr til håndtering af råmælk
02-06-2009
Kvægbrugets Forsøgscenter har fået nyt udstyr, som skal gøre det nemmere at nedfryse, opbevare og opvarme den vigtige råmælk til de nyfødte kalve korrekt.
Læs mere »
 

 

 
Nyhedsarkiv med forsøgsresultater om kalve - før 2009
 

Hvad æder slagtekalve, når de går i cafeteria?

23-08-2007

Slagtekalve med fri adgang til kraftfoder og majsensilage, æder meget kraftfoder og kun en mindre del ensilage. Det viser en afprøvning foretaget på KFC i 2006-2007.


Hele ensilerede majskerner til tyrekalve
23-08-2007

En lyntest på KFC viste, at kalve fodret med hele ensilerede majskerner resulterede i god ædelyst og høj tilvækst, men også i højt stivelsesindhold i gødningen og en lav foderudnyttelse.


Opvarmning af råmælk til de små kalve

30-03-2007

Brug af mikrobølgeovn er en god og hurtig måde at varme råmælken op på

Adfærd hos kalve - virkning af opstaldning og mælkefodring

27-02-2007
Tema 7 - tips til forbedring af besætningens dyrevelfærd - på Kvæg Kongressen i Herning den 27/2-2007

 

Mælkeautomater kan finde de syge kalve

19-12-2006

Klinisk sygdom hos gruppeopstaldede kalve var relateret til et fald i antallet af forgæves besøg i de transponderstyrede sutteautomater


God råmælkshåndtering giver mindre kalvediarré
24-08-2006

Fire liter råmælk inden fire timer efter kælvning til kalve af stor race og tre liter til Jersey kalve giver færre tilfælde af kalvediarré, viser speciale på Kvægbrugets Forsøgscenter.


Kalves vandoptagelse – en mulig sygdomsindikator på gruppeniveau?

24-08-2006

Hos gruppeopstaldede grise er det almindeligt at bruge vandoptagelsen som en indikator for sundhedstilstanden. Det samme er ikke muligt hos kalve, da vandoptagelsen er for svingende, og da sygdomme oftest optræder hos enkelte dyr, så afvigelserne i vandoptagelsen bliver for små. Det kan dog anbefales, at have en alarm, så uregelmæssigheder i vandforsyningen registreres

 

Godt oksekød kan laves på store ungtyre – fodret på tre forskellige måder
12-07-2006

Bøffer lavet på ungtyre falder bedre i forbrugernes smag end bøffer lavet på malkekøer. Derfor er der perspektiv i at lave oksekød på danske ungtyre frem for at det hele bruges til kalvekød.


Gradvis fravænning giver mindre krydssutning end pludselig fravænning
15-03-2006

Høj mælkemængde mens kalvene har adgang til mælkeautomaten og gradvis fravænning, når de skal fra den igen giver en bedre udnyttelse af mælkeautomaten og mindre sutten på andre kalve. Læs flere resultater.

Majsensilage velegnet til oksekødsproduktion
31-10-2005

Ungtyre fodret med majsensilage og korn opnår slagtevægten lige så hurtigt som ungtyre opfodret udelukkende på kraftfoder.

Lav mælkemængde giver dårlig kapacitetsudnyttelse

21-09-2005
 

Kalve bruger dobbelt så lang tid på forgæves besøg i mælkeautomaten, når de fodres på lav mælkemængde.


E-vitaminstatus hos kalve - resultater
06-05-2004

Kalve fødes ligesom alle andre pattedyr uden målbart E-vitamin i blodet. De er derfor afhængige af en tilstrækkelig forsyning via råmælken og den efterfølgende sødmælk eller mælkeerstatning. Kalvene på KFC har et normalt niveau af E-vitamin i blodet på 0,5-2,0 mg E-vitamin/l plasma viser en lille undersøgelse foretaget på 7 RDM- og SDM-kalve. E-vitamin niveauet steg svagt hos de 7 kalve fra alderen 4 dage til 4 mdr. Sandsynligvis vil et højere niveau end det her fundne have en positiv virkning på immunforsvaret, hvis der er sygdomsproblemer i besætningen.
Her kan du se resultaterne for forsøget »

Konkurrence ved transponderstyrede mælkefodringsautomater
10-04-2004

Selvom der er adgang til mælk hele døgnet, når kalve fodres med mælk fra transponderstyrede mækefodringsautomater, er kalvene utilbøjelige til at besøge automaten udenfor deres normale aktivitetsperioder. Kalvene vil derfor øge drikkehastigheden og opholde sig mindre tid i automaten, når der bliver konkurrence om adgangen til mælkeautomaterne. I forsøget på KFC lykkedes det, til trods for øget konkurrence ved 24 kalve pr. automat, at optage hele den tildelte mælkemængde, ligesom tilvæksten var upåvirket. Tildeling af 4 portioner pr. døgn øgede automatens kapacitet i forhold til 8 portioner pr. døgn.

Her kan du se resultaterne for forsøget »

Leverbylder hos tyrekalve
01-07-2003

Nye resultater vedr. relationen mellem leverbylder og kraftfoderblandinger til tyrekalve og deres optagelse af grovfoder.

Spædkalves sutteadfærd i mælkeautomat

05-02-2002

Spædkalves sutteadfærd og udnyttelse af sutteautomat er i 2001 undersøgt i et forsøg. Undersøgelsen tog udgangspunkt i to mælkeniveauer (stor race: 4,8 kontra 8,0 l/dag; jersey: 2,8 kontra 4,8 l) og to mælkeflowhastigheder (normal og reduceret). Se forsøgsplanen her.

Flere artikler... »
(linker til KFC's gamle hjemmeside)


 

Danmarks Kvægforskningscenter • Forskningscenter Foulum • Boks 50 • 8830 Tjele • Tlf. 8799 1500 • Fax 879 1501 • Email: lindas.sorensen@agrsci.dk